VEĆE ČASTI

 

Član 78.

             Veće časti je  organ Udruženja „SREMUŠ“ koji je, kao prvostepeni organ, nadležan da vodi postupak protiv članova koji se ogreše o moralni kodeks ponašanja, nepoštovanja ciljeva i zadataka postojanja Udruženja „SREMUŠ“ i izriče mere,  u cilju očuvanja ugleda Udruženja „SREMUŠ“.

Kandidovanje i izbor Veća časti „SREMUŠ“-a vrši se u skladu sa Pravilnikom o izboru kandidata za organe Udruženja „SREMUŠ“.

            Veće časti bira Skupština na četiri godine, a čini ga tri člana i dva zamenika.

            Članovi Veća časti između sebe biraju Predsednika i zamenika Predsednika Veća časti i o tome izveštavaju Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“.

            Veće časti donosi Poslovnik o svom radu, koga verifikuje Skupština.

            Veće časti odluke donosi većinom glasova.

            Članovi Veća časti ne mogu istovremeno biti i članovi Upravnog i Nadzornog odbora  „SREMUŠ“-a.

Član 79.

                        Veće časti pokreće disciplinski postupak samostalno ili na predlog Upravnog odbora ili Nadzornog odbora.

Veće časti radi i donosi odluke na osnovu ovog Statuta i Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti.

Zbog kršenja odredbi Zakona, Statuta i drugih akata organa Udruženja „SREMUŠ“,  pojedincu članu ili organa „SREMUŠ“-a Veće časti može izreći jednu od sledećih mera:

-        internu opomenu;

-        javnu opomenu;

-        posebnu obavezu;

-        zabranu učešća u radu organa i radnih tela, na određeno vreme ili trajno;

-        zabranu raspolaganja finansijskim sredstvima i dokumentima Udruženja „SREMUŠ“, na određeno vreme ili trajno;

-        Isključenje iz Udruženja „SREMUŠ“, koje može biti privremeno ili trajno.

U toku postupka, Veće časti može suspendovati onog prema kome se vodi postupak do donošenja odluke Veća časti ili konačne odluke Skupštine Udruženja „SREMUŠ“.

Mera posebne obaveze, jedna ili više, može biti izrečena kao samostalna mera ili uz druge mere.   

Žalbe na odluke Veća časti podnose se Skupštini Udruženja „SREMUŠ“ čije su odluke konačne.

Član 80.

Veće časti Udruženja „SREMUŠ“  može doneti sledeće odluke:

-          Odbaciti zahtev ili žalbu.

-          Odbiti zahtev ili žalbu kao neosnovanu, u celini ili delimično.

-          Usvojiti zahtev, u celini ili delimično.

-          Usvojiti žalbu i poništiti ili preinačiti žalbenu odluku.

Član 81.

Izveštaj o svom radu Veće časti podnosi Skupštini i Upravnom odboru.

Na prvostepenu odluku Veća časti može se izjaviti žalba Skupštini Udruženja „SREMUŠ“, koja se razmatra na prvoj  sednici i čija je odluka konačna.

Na odluku najvišeg disciplinskog organa organizacije-kluba člana Udruženja „SREMUŠ“, član-pojedinac može uložiti žalbu Veću časti.