SKUPŠTINAUDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 41.

SKUPŠTINA Udruženja „SREMUŠ“ je najviši organ upravljanja i čine je svi njegovi članovi.

Broj članova Skupštine se utvrđuje na osnovu Knjige članova Udruženja „SREMUŠ“ pre početka svake sednice Skupštine.

Delegati u Skupštini imaju prava utvrđena Zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

 

Član 42.

Rad Skupštine ja javan.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju Predsednik, zapisničar i dva overivača zapisnika.

Član 43.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

 

Član 44.

Redovna radna sednica se održava jednom godišnje, a izborna sednica Skupštine održava se svake četvrte godine, po pravilu najkasnije dva meseca pre isteka mandata Predsedniku Udruženja „SREMUŠ“.

Izbornu i redovnu sednicu Skupštine saziva Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ na osnovu odluke Upravnog odbora.

Sednica se zakazuje pisanim  obaveštenjem, najmanje 20 dana pre održavanja, sa naznakom o: mestu održavanja, vremenu početka rada i predlogu dnevnog reda. U prilogu se obezbeđuju i odgovarajući materijali.

Sednicom predsedava lice ili radno predsedništvo koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Član 45.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine.

Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže, a Skupština raspravlja i odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

Vanrednu sednicu obavezno saziva Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ po zahtevu iz stava 1 i 2 ovog člana, u roku od trideset dana od prijema urednog zahteva.

U slučaju da Predsednik ne sazove vanrednu sednicu u predviđenom roku, saziva je Nadzorni odbor u roku od deset dana.

 

Član 46.

Članovi Udruženja „SREMUŠ“ obaveštavaju se o datumu za sednicu Skupštine i dnevnom redu, usmeno na redovnom sastanku i/ili elektronskom poštom, po pravilu najmanje 2 nedelje pre održavanja sednice Skupštine.

Član Udruženja „SREMUŠ“ može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na oglasnoj tabli i/ili na internet sajtu „SREMUŠ“-a. 

Član 47.

Skupština može da zaseda ako sednici prisustvuje više od polovine članova i predstavnika sa pravom glasa.

Ukoliko u zakazano vreme početka nema kvoruma, Skupština počinje sa radom i punopravno odlučuje nakon 30 minuta, ako je prisutna jedna trećina predstavnika. Ukoliko nije ispunjen ni taj uslov, Predsednik u roku od 15 dana saziva novu sednicu Skupštine.

 

Član 48.

Skupština punopravno odlučuje većinom glasova prisutnih članova i predstavnika sa pravom glasa, javnim ili tajnim glasanjem, o čemu se glasa na samoj Skupštini.

Skupština sve odluke donosi javno, dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statutarnim promenama i prestanku rada Udruženja „SREMUŠ“ neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Odluke Skupštine su obavezujuće za sve organe i članove Udruženja „SREMUŠ“, kao za sve Sekcije – Ogranke i dr. organizacije učlanjene u Udruženje „SREMUŠ“.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

 

Član 49.

Sednica Skupštine odvija se po Poslovniku o radu Skupštine.

Na početku sednice Skupštine, Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom.

 

Član 50.

        Skupština Udruženja „SREMUŠ“ razmatra, donosi i usvaja:

-          Statut Udruženja „SREMUŠ“, njegove izmene i dopune, kao i autentično tumačenje Statuta Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Program rada Udruženja „SREMUŠ“ i utvrđuje smernice za njegovo izvršenje;

-                     programsku orijentaciju Udruženja „SREMUŠ“ za naredni period;

-                     finansijski plan za naredni period i finansijski izveštaj za prethodnu godinu;

-                     godišnji izveštaj o radu Udruženja „SREMUŠ“ i njegovih organa;

-          razmatra aktuelna pitanja rada Udruženja „SREMUŠ“, donosi odluke i zaključke, zauzima stavove i daje mišljenja i preporuke;

-                     Odluku o prestanku rada Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o statusnim promenama Udruženja „SREMUŠ“;

-                     kodeks ponašanja članova Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o raspolaganju nepokretnostima Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o udruživanju u druge Sportske Saveze i organizacije;

-                     Odluku o pravnim lekovima protiv odluka drugih organa Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Poslovnik o radu Skupštine Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o promeni imena Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o formiranju ogranaka i njihovom statusu u Udruženju „SREMUŠ“;

-          bira, imenuje, opoziva i razrešava dužnosti članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti kao i Seretara, Načelniks, Predsednika i Potpredsednika;

-                     Odluku o otuđivanju imovine Udruženja „SREMUŠ“;

-          odlučuje, kao drugostepeni organ, o žalbama na odluke Veća časti Udruženja „SREMUŠ“ i njena odluka je konačna;

-          odluke o osnivanju i ukidanju službi i usvaja njihova osnivačka akta ako, se one formiraju kao pravna lica;

-          verifikuje ili opoziva zaključene sporazume ili ugovore koji su od interesa za postojanje i razvoj Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Pravilnik o načinu izbora kandidata za organe Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Pravilnik o rangiranju organizacija – klubova;

-                     Pravilnik o radu Veća časti Udruženja „SREMUŠ“;

-          Pravilnik o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad sportskim stručnjacima u Udruženju „SREMUŠ“, u skladu sa Zakonom o sportu i aktima „SREMUŠ“-a;

-                     odlučuje o nalazima i predlozima Nadzornog odbora;

-                     odlučuje o molbama i žalbama;

-          Odluku o imenovanju (zaslužnih,) počasnih članova, o pohvaljivanju i nagrađivanju;

-                     obavlja i druge poslove od interesa za Udruženje „SREMUŠ“.

 

Član 51.

Skupština bira i razrešava:

-   Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Članove Nadzorni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Članove Veće časti Udruženja „SREMUŠ“;

-   Predsednika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Potpredsednika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Načelnika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Sekretara Udruženja „SREMUŠ“;

-   5 (pet) članova Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“.

Član 52.

Radom Skupštine, do izbora radnog predsedništva, rukovodi predsednik Udruženja „SREMUŠ“.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ ima pravo glasa pri odlučivanju u Skupštini.