Sremus.org

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta

Statut Udruženja - ceo

El. pošta Štampa PDF

STATUT UDRUŽENJA "SREMUŠ" - CEO


 

 

U skladu sa odredbama čl. 11. i 12. Zakona o udruženjima („Sl. List RS“, br. 51/09), člana  84. stav 4. Zakona o sportu i Odluke Odbora delatnosti ishrane iz Prirode „SREMUŠ“ o odvajanju od PSD „Kopaonik“, na osnivačkoj sednici održanoj dana 06. maja 2012. godine, u Beogradu (Ustanička 64/VI), usvojen je:

 

S  T  A  T  U  T

UDRUŽENJA „PLANINARSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING““

 

 

OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Udruženje „PLANINARSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING““ (u daljem tekstu: Udruženje „SREMUŠ“) je nevladino, dobrovoljno, samostalno i neprofitno sportsko udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti: planinarstva i sportsko – edukativne orijentacije („SRBIOS“).

 

Član 2.

Naziv Udruženja je: PLANINARSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING“.

Skraćeni naziv Udruženja je: „SREMUŠ“.

Udruženje „SREMUŠ“ ima sedište u Beogradu, Ustanička broj 64/VI.

Udruženje „SREMUŠ“ svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Član 3.

Udruženje „SREMUŠ“ ima svoj okrugli pečat čijom ivicom, ćiriličnim slovima, kružno ispisano: PLANINARSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING“, Beograd, U sredini pečata je ugrađen izvorni znak koncepta ishrane iz Prirode „SREMUŠ“, a ispod znaka reč „SRBIOS“.

Udruženje „SREMUŠ“ ima štambilj pravougaonog oblika 60h40 mm sa zaglavljem u kojem je ćiriličnim pismom ispisan pun naziv Društva, sa rubrikom za predmet, delovodni broj i datum.

Zaštitni znak Udruženja je već afirmisani izvorni znak koncepta „SREMUŠ“.

Zastava „SREMUŠ“-a je blago zelene (rezedo) boje, sa znakom koncepta u sredini.

Slava Udruženja „SREMUŠ“ je:  „Sv. Vrači“ (14. novembar).

 

Član 4.

Odlukom Odbora delatnosti „SREMUŠ“ od 25. oktobra 2011. godine, na predlog autora koncepta „SREMUŠ“ i na osnovama Koncepta ishrane iz prirode „SREMUŠ“, delatnost se odvaja od PSD „Kopaonik“ i formira PLANINARSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING“.

„SREMUŠ“ je pravni sledbenik, ranije Sekcije, pa Delatnosti Ishrane iz Prirode „SREMUŠ“, inicirane od autora koncepta Radenka Lazića, razvijane i afirmisane u PSD „Kopaonik“ u periodu od kraja 1995. do polovine 2012. godine, kada izmenom Statuta, gubi stečeni status ravnopravne delatnosti i u tom statusu prestaje da postoji u PSD „Kopaonik“.

            „SREMUŠ“ je pravni slebdenik i Komisije za ishranu iz prirode PSS-a (Planinarski Savez Srbije) koja je, takođe, izmenom Statuta PSS prestala da postoji.

Sva autorska, stečena i druga prava, sticana od kraja 1995. do polovine 2012. godine (imovina, sredstva, prava i dr.), po pravu autorstva i sledbeništva, odvajanjem od PSD „Kopaonik“, ostaju u nadležnosti  autora i novoosnovanog Udruženja „SREMUŠ“.

 

Član 5.

Izvorište nove sportsko – takmičarske  discipline „SREMUŠ BIO SKAUTING“ („SRBIOS“) i punog naziva „Planinarsko – ekološko Udruženje za ishranu iz Prirode „SREMUŠ  BIO SKAUTING““ je autorizovani „Koncept ishrane iz Prirode „SREMUŠ““, autora Radenka Lazića.

 

Član 6.

Suštinu koncepta „SREMUŠ“ čine sledeći sadržaji:

 • Prepoznavanje, pravilno sakupljanje i upotreba samoniklog jestivog bilja  (SJB);
 • Upoznavanje raskoši carstva samoniklih jestivih i drugih gljiva (SJG);
 • ''Ujedite zmiju'', a probajte i druge pripadnike jestive divlje faune (DF);
 • Orijentacija – kako izgubljeni u divljini da pobede strah i snađu se; 
 • Rekreativno planinarenje – kretanje do/od staništa i na staništima;
 • Povratak prirodnim i izvornim vrednostima svake vrste.

 

Član 7.

„SREMUŠ  BIO SKAUTING“ („SRBIOS“), kao nova sportsko – takmičarska disciplina, je zadato trčanje kroz nepoznati (divlji) prostor, uz primenu znanja iz koncepta „SREMUŠ“, u vidu brzinskog takmičenja i takmičenja u znanju i spretnosti, a sve kroz kategorije, discipline i dr. oblike, koje će Udruženje „SREMUŠ“ postupno razvijati do nivoa ekstremnog sporta.

Član 8.

Radi očuvanja izvornosti koncepta „SREMUŠ“ i „SRBIOS“-a, na odluke i rešenja koje nisu u skladu sa izvornim konceptom „SREMUŠ“, autor koncepta ima pravo veta, uz pismeno obrazloženje svog stava.

Odluka i druga akta iz stava 1 ovog člana, po ulaganju veta, vraćaju se na ponovno razmatranje, uz obavezu organa koji je razmatra da uvaži obrazložene razloge za veto.

 

Član 9.

    Udruženje „SREMUŠ“ se ograđuje od bilo kakve aktivnosti iz oblasti Koncepta „SREMUŠ“ i discipline „SRBIOS“, koju organizuje bilo ko, a da to nije u saglasnosti sa ovim Statutom, Zakonom, pravilnicima i drugim aktima koje donesu organi „SREMUŠ“-a.

 

Član 10.

Koncept „SREMUŠ“ i „SRBIOS“ su od opšteg interesa za razvoj mladih, kroz:

 • spoznaju o prirodnim izvorima hrane i njihovim vrednostima (SJB, SJG, DF...);
 • spoznaju o zdravstvenim posledicama savremenog načina ishrane;
 • zaštitu životne sredine – upoznavanje njenih izvornih vrednosti;
 • sportske aktivnosti – rekreativno planinarenje, aktivno kretanje na staništima samoniklih jestivih darova iz prirode, bavljenje „SREMUŠ BIO SKAUTING“-om („SRBIOS“), kao takmičarskim sportom.

 

Član 11.

Udruženje „SREMUŠ“ je samostalno u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, ima status pravnog lica,  sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutum i upisuje se u registar sportskih organizacija u skladu sa Zakonom o sportu.

Statut i druga opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ moraju biti u saglasnosti sa Zakonom o sportu, ovim Statutom i opštim aktima nadležnih granskih Sportskih Saveza, u suprotnom su nevažeća.

U slučaju nesaglasnosti odredbe Statuta Udruženja „SREMUŠ“ sa Zakonom o sportu i odredbom Statuta i opšteg akta nadležnih granskih Sportskih Saveza, neposredno se primenjuje odredba Zakona o sportu i Statuta i opšteg akta nadležnih granskih Sportskih Saveza.

Član 12.

Udruženje „SREMUŠ“ predstavlja i zastupa predsednik Udruženja, bez ograničenja, u skladu sa zakonom i Statutom udruženja.

Predsednika Udruženja „SREMUŠ“ bira Skupština, većinom glasova članova sa pravom glasa, na vreme od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

U određenim situacijama Predsednik, kao zastupnika,  može da ovlasti i drugo lice iz sastava upravnih organa Udruženja „SREMUŠ“. U aktu kojim ovlašćuje drugo lice za zastupanje, Predsednik mu definiše obaveze, ovlašćenja i druga pitanja u vezi sa tim.

U slučaju duže sprečenosti Predsednika, dužnost Predsednika vrši lice koje ovlasti Predsednik Udruženja „SREMUŠ“.

U slučaju trajne sprečenosti Predsednika, dužnost Predsednika, do prve Skupštine, vrši Potpredsednik ili lice koje za to ovlasti Upravni odbor.

 

Član 13.

Udruženje „SREMUŠ“ može postati član planinarskih, orijentiring i drugih sportskih ogranizacija u Srbiji, kao i međunarodnih sportskih organizacija i asocijacija, kada je to od značaja za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja „SREMUŠ“.

Pitanja aktivnosti, saradnje i dr. koja proističu iz koncepta „SREMUŠ“, moraju biti regulisana sporazumom i dr. aktima, uz obavezno poštovanje izvornosti koncepta „SREMUŠ“.

Član 14.

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija lica članova u nadležnosti Udruženja „SREMUŠ“, s obzirom na neko lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje, u skladu sa zakonom.

Odredbe opštih akata Udruženja „SREMUŠ“ kojima se na bilo koji način utvrđuje ili stvara diskriminacija lica u njihovoj nadležnosti – ne primenjuje se, a pojedinačna akta kojima se vrši diskriminacija – ništavna su.

U Udruženju „SREMUŠ“ nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina.

Termini kojima su u ovom Statutu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Član 15.

Udruženje „SREMUŠ“ može osnovati, učestvovati u osnivanju ili kupiti preduzeće, agencije, sportske klubove, kampove i druge pravne subjekte, koji mogu doprineti realizaciji sadržaja koncepta „SREMUŠ“-a i „SRBIOS“-a.

Član 16.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom i drugim opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o sportu i udruženjima.

 

CILJEVI, SADRŽAJ I ZADACI UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 17.

Ciljevi Udruženja „SREMUŠ“ su: uvođenje i razvijanje nove sportske discipline „SRBIOS“ i sistema „SRBIOS“ takmičenja; rekreativno planinarenje, uz edukaciju članova (posebno dece i omladine) po pitanjima iz sportske orijentacije, koncepta ishrane iz prirode „SREMUŠ“ i zaštite životne sredine, kao i promovisanje zdravijeg načina života i ishrane, kroz aktivne edukativne boravke u prirodi i praktičnu primenu samoniklih jestivih darova iz prirode u svakodnevnoj ishrani.

Član 18.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje „SREMUŠ“ naročito:

 1. 1.Organizuje i učestvuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, takmičenja u disciplini „SRBIOS“ („sremuš bio skauting“), zasnovanog na konceptu ishrane iz prirode „SREMUŠ“;
 2. 2.Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, rekreativno – edukativne boravke u prirodi, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge vrste aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine i po konceptu „SREMUŠ“;
 3. 3.Školuje „SREMUŠ“ kadrove i organizuje ih za rad na organizaciji takmičenja i edukaciji dece i omladine u oblasti „SREMUŠ“ koncepta;
 4. 4.Predstavlja, zastupa i sarađuje sa univerzitetima, školama, savezima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama koji se bave sportom, zdravijim načinom života, zaštitom životne sredine i samoniklim jestivim darovima iz prirode.
 5. 5.Osnivanje planinarsko – sportskih klubova, saveza, u „SREMUŠ BIO SKAUTING“-u (“SRBIOS“), zasnovanom isključivo na konceptu ishrane iz prirode „SREMUŠ“.
 6. 6.Donošenje jedinstvenih Pravilnika i standarda o stručnom radu;
 7. 7.Podizanje opšte svesti, kulture i morala poštovaoca životne sredine;
 8. 8.Organizovanje, regulisanje, podsticanje, pomaganje i na drugi način uticaj na uzgoj samoniklih – divljih jestivih vrsta, naročito biljnih, na prirodan način i u prirodnom ambijentu;
 9. 9.Podizanje opšte svesti o zdravlju kao posledici ishrane i fizički aktivnog boravka u prirodnom ambijentu i takmičenja po sadržajima „SRBIOS“-a.
 10. 10.Organizacija promovisanja proizvodnje, distribucije i upotrebe samoniklih jestivih darova iz prirode.

Član 19.

Udruženje „SREMUŠ“ realizuje i ostvaruje sledeće sadržaje i zadatke:

-          stvara uslove za dalji razvoj Koncepta „SREMUŠ“ i svih aktivnosti Udruženja, kroz podizanje opšte svesti o izvornim vrednostima prirode i boravke u njoj – na staništima samoniklih jestivih i drugih darova;

-          samostalno i u saradnji sa  organizacijama – klubovima organizuje: „SREMUŠ BIO SKAUTING“ takmičenja, izlete, pohode, logorovanja, tabore, kampove, sletove, susrete, uspone, ekspedicije,  i druge sportske i planinarsko - ekološke manifestacije kroz jednodnevne, vikend i višednevne boravke u prirodi, utvrđuje principe i donosi pravilnike za takmičenja u takmičarskim disciplinama koja proizilaze iz Koncepta „SREMUŠ“;

-          koordinira, na svim nivoima, organizovanje „SRBIOS“ takmičenja, „SREMUŠ“ boravaka u prirodi po „SREMUŠ“  konceptu i drugih aktivnosti u inostranstvu;

-          organizuje stručno osposobljavanje članstva, „SREMUŠ“ kadrova, takmičarskih ekipa;

-          vodi evidenciju svih članova „SREMUŠ“-a, ogranaka, sekcija, klubova;

-          vodi evidenciju, projektuje, usklađuje izgradnju, obeležavanje, održavanje i čuvanje staništa samoniklih jestivih darova iz prirode, terena za takmičenje i pešačkih puteva, staza i transverzala;

-          jača materijalnu osnovu „SREMUŠ“-a, ogranaka  i klubova;

-          brine o zaštiti životne sredine, a naročito staništa samoniklih jestivih darova iz prirode, negujući ekološku i planinarsku etiku;

-          razvija EKO kamp „Čukarak“, kao ogledno mesto obuke po konceptu „SREMUŠ“, takmičenja po „SRBIOS“-u i organizovane proizvodnje divljih biljnih i drugih vrsta, na prirodnim staništima i prirodan način.

-          izdaje licence, sertifikate, priznanja i druga  akta iz domena ishrane iz prirode „SREMUŠ“, a pravilnike o njihovim izdavanjima doneće Upravni odbor;

-          ostvaruje kontakate sa nadležnim državnim organima  i organima lokalne samouprave, organizacijama i institucijama;

-          priprema programe međunarodne saradnje;

-          aktivno učestvuje u radu domaćih i međunarodnih asocijacija čiji  je član;

-          propagira koncept „SREMUŠ“ i sportsku disciplinu „SRBIOS“ preko sredstava javnog informisanja i na drugi način, sa posebnim akcentom na pozitivan zdravstveni uticaj na organizam i svest pojedinca i ukupne populacije;

-          priprema i dostavlja nadležnom organu dokumentaciju za godišnju kategorizaciju „SREMUŠ BIO SKAUTING“ – kao sporta i sportista;

-          priprema predlog godišnjeg programa za finansiranje iz državnog budžeta i projekte za učestvovanje na konkursima državnih organa i međunarodnih organizacija;

-          organizuje izdavačku, informativnu i propagandnu delatnost;

-          sarađuje sa sredstvima javnog informisanja radi upoznavanja javnosti sa sportskim aktivnostima i afirmacije Koncepta „SREMUŠ“;

-          organizuje i sprovodi marketinšku delatnost;

-          obavlja i druge poslove koji su od interesa za „SREMUŠ“, „SRBIOS“, planinarstvo i životnu sredinu uopšte.

 

Član 20.

Sportske discipline i druge aktivnosti „SREMUŠ“-a:

-          Takmičenje u kategorijama „SREMUŠ BIO SKAUTING“-a.

-          Rekreativno planinarenje, kroz pešačenje u prirodi.

-          Dijagnostika staništa  i obuka po „SREMUŠ“ konceptu.

-          Opšta planinarska orijentacija, orijentiring.

-          Planinarsko, „SRBIOS“ i drugo trčanje u prirodi.

-          Brdski (planinski) biciklizam.

-          Alpinizam.

-          Slobodno penjanje.

-          Visokogorstvo.

-          Kanjoning.

-          Turno skijanje.

-          Sportsko penjanje na prirodnoj steni.

-          Sportsko penjanje na veštačkoj steni.

-          Ekspedicionizam.

Navedene discipline se definišu Pravilnikom o sportskim disciplinama

Planinarskog saveza Srbije. „SRBIOS“, koji nije definisan navedenim Pravilnikom razvijati do nivoa uvođenja u Pravilnik, po predlogu Udruženja „SREMUŠ“.

Član 21.

Udruženje „SREMUŠ“ organizuje takmičenja u kategorijama „SREMUŠ BIO SKAUTING“, prati i vrednuje ekipne i pojedinačne rezultate.

 Udruženje „SREMUŠ“ kategoriše organizacije – klubove i pojedince na osnovu sportskih rezultata i doprinosa razvoju „SREMUŠ BIO SKAUTING“-a, u skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji, koga donosi Upravni odbor.

 1. Deo Statuta - OPŠTE ODREDBE
 2. Deo Statuta - CILJEVI I ZADACI UDRUŽEWA
 3. Deo Statuta - 
 4. Deo Statuta - 
 5. Deo Statuta - 
 6. Deo Statuta - 
 7. Deo Statuta - 
 8. Deo Statuta - 
 9. Deo Statuta - Ostala dokumenta Udruženja "SREMUŠ"
 

Sremuš FORUM

Prilikom kreiranja novog naloga sa našeg sajta se šalje poruka na vašu e-mail adresu za potvrdu. Proverite da li je stigla poruka i u spam direktorijum.

Imamo 17 gostiju na mreži

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Akcije koje slede:

Važnije aktivnosti:

Učlanjenje u "SREMUŠ"

Sve o članstvu

 
"SRBIOS" sport

Novo - atraktivno!

 
Kuća Lazovića

Selo Skakavci

 

Foto: Lična karta

 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ
 • SREMUŠ