Sremus.org

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Početna Dokumenta udruženja "SREMUŠ" Statut Statut Udruženja - XI deo

Statut Udruženja - XI deo

El. pošta Štampa PDF

OPŠTA AKTA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 86.

Opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ su Statut, pravilnici, kriterijumi i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Predlog za promenu Statuta mora biti dostavljen članovima Skupštine  najmanje 15 dana pre održavanja Skupštine.

Amandmani na predlog Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta dostavljaju se Skupštini u pisanoj formi najkasnije 7 (sedam) dana pre sednice Skupštine.

Statut, odnosno izmene i dopune Statuta usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Skupštine sa pravom glasa.

Svaki član i svaki organ Udruženja „SREMUŠ“ može dati inicijativu za donošenje, odnosno izmene i dopune određenog opšteg akta Udruženja „SREMUŠ“.

Svaki član Udruženja „SREMUŠ“ ima pravo da dobije primerak Statuta u elektronskom obliku.

Član 87.

Statut i druga opšta akta Udruženja „SREMUŠ“, kao sportska pravila iz čl. 3. st. 1. tač. 20) i čl. 5. st. 2. Zakona o sportu, neposredno se primenjuju na sva lica koja su, neposredno ili posredno, obuhvaćena nadležnostima Udruženja „SREMUŠ“.

Statut, odluke i druga opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ moraju biti u saglasnosti sa Zakonom o sportu, ovim Statutom i opštim aktima nadležnih granskih Sportskih Saveza, a u suprotnom su nevažeći.

U slučaju nesaglasnosti opšteg akta i ovog Statuta, primeniće se odredbe Statuta nadležnih granskih Sportskih Saveza.

Član 88.

Na odluke, kao pojedinačne akte, koje donose organi Udruženja „SREMUŠ“, mora biti omogućeno pravo žalbe, osim ako je za rešavanje spora nadležan Arbitražni sud.

Lica u nadležnosti Udruženja „SREMUŠ“ dužna su da pre pokretanja sudskog spora za utvrđivanje ništavosti odluke iz stava 1. ovog člana podnesu žalbu, odnosno zahtev za reviziju na spornu odluku  Arbitražnom sudu Sportskog Saveza Srbije.

 

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:07  

Sremuš FORUM

Prilikom kreiranja novog naloga sa našeg sajta se šalje poruka na vašu e-mail adresu za potvrdu. Proverite da li je stigla poruka i u spam direktorijum.

Imamo 6 gostiju na mreži

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish