Sremus.org

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta
Statut

Dokumenta po vrstama

El. pošta Štampa PDF

Dokumenta Udruženja "SREMUŠ" - po vrstama:

 1. Statut Udruženja.
 2. Pravilnici Udruženja
 3. Odluke upravnih organa.


Poslednje ažurirano nedelja, 23 jun 2013 09:18
 

Statut Udruženja - komplet

El. pošta Štampa PDF

         U skladu sa odredbama Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“ br. 24/11) i  Odluke Odbora delatnosti ishrane iz Prirode „SREMUŠ“ o odvajanju od PSD „Kopaonik“ (član  84. stav 4. Zakona o sportu), na osnivačkoj sednici održanoj dana 06. maja 2012. godine, u Beogradu (Ustanička 64/VI), usvojen je:

S  T  A  T  U  T

UDRUŽENJA „PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU

IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING““

 

OPŠTE ODREDBE 

Član 1.

Udruženje „PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING““ (u daljem tekstu: Udruženje „SREMUŠ“) je nevladino, dobrovoljno, samostalno i neprofitno sportsko udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti: planinarstva i sportsko – edukativne orijentacije, na osnovama koncepta ishrane iz prirode „SREMUŠ“.

 

Član 2.

Naziv Udruženja je: PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING“.

Skraćeni naziv Udruženja je: „SREMUŠ“.

Udruženje „SREMUŠ“ ima sedište u Beogradu, Ustanička broj 64/VI.

Udruženje „SREMUŠ“ svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

 

Član 3.

Udruženje „SREMUŠ“ ima svoj okrugli pečat čijom ivicom, ćirilicom, kružno ispisano: PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING“, Beograd, U sredini pečata je ugrađen izvorni znak koncepta ishrane iz Prirode „SREMUŠ“, a ispod znaka reč „SRBIOS“.

Udruženje „SREMUŠ“ ima štambilj pravougaonog oblika 60h40 mm sa zaglavljem u kojem je ćiriličnim pismom ispisan pun naziv Društva, sa rubrikom za predmet, delovodni broj i datum.

Zaštitni znak Udruženja je već afirmisani izvorni znak koncepta „SREMUŠ“.

Zastava „SREMUŠ“-a je blago zelene (rezedo) boje, sa znakom koncepta u sredini.

Slava Udruženja „SREMUŠ“ je:  „Sv. Vrači“ (14. novembar).

 

Član 4.

Odlukom Odbora delatnosti „SREMUŠ“ od 25. oktobra 2011. godine, na predlog autora koncepta „SREMUŠ“ i na osnovama Koncepta ishrane iz prirode „SREMUŠ“, delatnost se odvaja od PSD „Kopaonik“ i formira PLANINARSKO – SPORTSKO – EKOLOŠKO UDRUŽENJE ZA ISHRANU IZ PRIRODE „SREMUŠ BIO SKAUTING“.

„SREMUŠ“ je pravni sledbenik, ranije Sekcije, pa Delatnosti Ishrane iz Prirode „SREMUŠ“, inicirane od autora koncepta Radenka Lazića, razvijane i afirmisane u PSD „Kopaonik“ u periodu od kraja 1995. do polovine 2012. godine, kada izmenom Statuta, gubi stečeni status ravnopravne delatnosti i u tom statusu prestaje da postoji u PSD „Kopaonik“.

            „SREMUŠ“ je pravni slebdenik i Komisije za ishranu iz prirode PSS-a (Planinarski Savez Srbije) koja je, takođe, izmenom Statuta PSS prestala da postoji.

Sva autorska, stečena i druga prava, sticana od kraja 1995. do polovine 2012. godine (imovina, sredstva, prava i dr.), po pravu autorstva i sledbeništva, odvajanjem od PSD „Kopaonik“, ostaju u nadležnosti  autora i novoosnovanog Udruženja „SREMUŠ“.

 

Član 5.

Izvorište nove sportsko – takmičarske  discipline „SREMUŠ BIO SKAUTING“ („SRBIOS“) i punog naziva „Planinarsko – sportsko – ekološko Udruženje za ishranu iz Prirode „SREMUŠ  BIO SKAUTING““ je autorizovani „Koncept ishrane iz Prirode „SREMUŠ““, autora Radenka Lazića.

Član 6.

Suštinu koncepta „SREMUŠ“ čine sledeći sadržaji:

 • Prepoznavanje, pravilno sakupljanje i upotreba samoniklog jestivog bilja  (SJB);
 • Upoznavanje raskoši carstva samoniklih jestivih i drugih gljiva (SJG);
 • ''Ujedite zmiju'', a probajte i druge pripadnike jestive divlje faune (DF);
 • Orijentacija – kako izgubljeni u divljini da pobede strah i snađu se; 
 • Rekreativno planinarenje – kretanje do/od staništa i na staništima;
 • Povratak prirodnim i izvornim vrednostima svake vrste. 

Član 7.

„SREMUŠ  BIO SKAUTING“ („SRBIOS“), kao nova sportsko – takmičarska disciplina, je zadato trčanje kroz nepoznati (divlji) prostor, uz primenu znanja iz koncepta „SREMUŠ“, u vidu brzinskog takmičenja i takmičenja u znanju i spretnosti, a sve kroz kategorije, discipline i dr. oblike, koje će Udruženje „SREMUŠ“ postupno razvijati do nivoa ekstremnog sporta.

Član 8.

Radi očuvanja izvornosti koncepta „SREMUŠ“ i „SRBIOS“-a, na odluke i rešenja koje nisu u skladu sa izvornim konceptom „SREMUŠ“, autor koncepta ima pravo veta, uz pismeno obrazloženje svog stava.

Odluka i druga akta iz stava 1 ovog člana, po ulaganju veta, vraćaju se na ponovno razmatranje, uz obavezu organa koji je razmatra da uvaži obrazložene razloge za veto. 

Član 9.

    Udruženje „SREMUŠ“ se ograđuje od bilo kakve aktivnosti iz oblasti Koncepta „SREMUŠ“ i discipline „SRBIOS“, koju organizuje bilo ko, a da to nije u saglasnosti sa ovim Statutom, Zakonom, pravilnicima i drugim aktima koje donesu organi „SREMUŠ“-a.

 

Član 10.

Koncept „SREMUŠ“ i „SRBIOS“ su od opšteg interesa za razvoj mladih, kroz:

 • spoznaju o prirodnim izvorima hrane i njihovim vrednostima (SJB, SJG, DF...);
 • spoznaju o zdravstvenim posledicama savremenog načina ishrane;
 • zaštitu životne sredine – upoznavanje njenih izvornih vrednosti;
 • sportske aktivnosti – rekreativno planinarenje, aktivno kretanje na staništima samoniklih jestivih darova iz prirode, bavljenje „SREMUŠ BIO SKAUTING“-om („SRBIOS“), kao takmičarskim sportom. 

Član 11.

Udruženje „SREMUŠ“ je samostalno u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka, ima status pravnog lica,  sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutum i upisuje se u registar sportskih organizacija u skladu sa Zakonom o sportu.

Statut i druga opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ moraju biti u saglasnosti sa Zakonom o sportu, ovim Statutom i opštim aktima nadležnih granskih Sportskih Saveza, u suprotnom su nevažeća.

U slučaju nesaglasnosti odredbe Statuta Udruženja „SREMUŠ“ sa Zakonom o sportu i odredbom Statuta i opšteg akta nadležnih granskih Sportskih Saveza, neposredno se primenjuje odredba Zakona o sportu i Statuta i opšteg akta nadležnih granskih Sportskih Saveza.

Član 12.

Udruženje „SREMUŠ“ predstavlja i zastupa predsednik Udruženja, bez ograničenja, u skladu sa zakonom i Statutom udruženja.

Predsednika Udruženja „SREMUŠ“ bira Skupština, većinom glasova članova sa pravom glasa, na vreme od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora.

U određenim situacijama Predsednik, kao zastupnika,  može da ovlasti i drugo lice iz sastava upravnih organa Udruženja „SREMUŠ“. U aktu kojim ovlašćuje drugo lice za zastupanje, Predsednik mu definiše obaveze, ovlašćenja i druga pitanja u vezi sa tim.

U slučaju duže sprečenosti Predsednika, dužnost Predsednika vrši lice koje ovlasti Predsednik Udruženja „SREMUŠ“.

U slučaju trajne sprečenosti Predsednika, dužnost Predsednika, do prve Skupštine, vrši Potpredsednik ili lice koje za to ovlasti Upravni odbor.

Član 13.

Udruženje „SREMUŠ“ može postati član planinarskih, orijentiringi drugih sportskih ogranizacija u Srbiji, kao i međunarodnih sportskih organizacija i asocijacija, kada je to od značaja za ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruženja „SREMUŠ“.

Pitanja aktivnosti, saradnje i dr. koja proističu iz koncepta „SREMUŠ“, moraju biti regulisana sporazumom i dr. aktima, uz obavezno poštovanje izvornosti koncepta „SREMUŠ“.

Član 14.

Zabranjena je svaka neposredna i posredna diskriminacija lica članova u nadležnosti Udruženja „SREMUŠ“, s obzirom na neko lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje, u skladu sa zakonom.

Odredbe opštih akata Udruženja „SREMUŠ“ kojima se na bilo koji način utvrđuje ili stvara diskriminacija lica u njihovoj nadležnosti – ne primenjuje se, a pojedinačna akta kojima se vrši diskriminacija – ništavna su.

U Udruženju „SREMUŠ“ nije dopušteno kršenje sloboda i prava čoveka i građanina.

Termini kojima su u ovom Statutu označeni položaji, profesije, odnosno zanimanja, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Član 15.

Udruženje „SREMUŠ“ može osnovati, učestvovati u osnivanju ili kupiti preduzeće, agencije, sportske klubove, kampove i druge pravne subjekte, koji mogu doprineti realizaciji sadržaja koncepta „SREMUŠ“-a i „SRBIOS“-a.

Član 16.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom i drugim opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“, neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o sportu i udruženjima.


 

CILJEVI, SADRŽAJ I ZADACI UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 17.

Ciljevi Udruženja „SREMUŠ“ su: uvođenje i razvijanje nove sportske discipline „SRBIOS“ i sistema „SRBIOS“ takmičenja; rekreativno planinarenje, uz edukaciju članova (posebno dece i omladine) po pitanjima iz sportske orijentacije, koncepta ishrane iz prirode „SREMUŠ“ i zaštite životne sredine, kao i promovisanje zdravijeg načina života i ishrane, kroz aktivne edukativne boravke u prirodi i praktičnu primenu samoniklih jestivih darova iz prirode u svakodnevnoj ishrani.

Član 18.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje „SREMUŠ“ naročito:

 1. Organizuje i učestvuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, takmičenja u disciplini „SRBIOS“ („sremuš bio skauting“), zasnovanog na konceptu ishrane iz prirode „SREMUŠ“;
 2. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, rekreativno – edukativne boravke u prirodi, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge vrste aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine i po konceptu „SREMUŠ“;
 3. Školuje „SREMUŠ“ kadrove i organizuje ih za rad na organizaciji takmičenja i edukaciji dece i omladine u oblasti „SREMUŠ“ koncepta;
 4. Predstavlja, zastupa i sarađuje sa univerzitetima, školama, savezima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama koji se bave sportom, zdravijim načinom života, zaštitom životne sredine i samoniklim jestivim darovima iz prirode.
 5. Osnivanje planinarsko – sportskih klubova, saveza, u „SREMUŠ BIO SKAUTING“-u (“SRBIOS“), zasnovanom isključivo na konceptu ishrane iz prirode „SREMUŠ“.
 6. Donošenje jedinstvenih Pravilnika i standarda o stručnom radu;
 7. Podizanje opšte svesti, kulture i morala poštovaoca životne sredine;
 8. Organizovanje, regulisanje, podsticanje, pomaganje i na drugi način uticaj na uzgoj samoniklih – divljih jestivih vrsta, naročito biljnih, na prirodan način i u prirodnom ambijentu;
 9. Podizanje opšte svesti o zdravlju kao posledici ishrane i fizički aktivnog boravka u prirodnom ambijentu i takmičenja po sadržajima „SRBIOS“-a.
 10. Organizacija promovisanja proizvodnje, distribucije i upotrebe samoniklih jestivih darova iz prirode.

Član 19.

Udruženje „SREMUŠ“ realizuje i ostvaruje sledeće sadržaje i zadatke:

 •             stvara uslove za dalji razvoj Koncepta „SREMUŠ“ i svih aktivnosti Udruženja, kroz podizanje opšte svesti o izvornim vrednostima prirode i   boravke u njoj – na staništima samoniklih jestivih i drugih darova;
 •           samostalno i u saradnji sa  organizacijama – klubovima organizuje: „SREMUŠ BIO SKAUTING“ takmičenja, izlete, pohode, logorovanja, tabore, kampove, sletove, susrete, uspone, ekspedicije,  i druge sportske i planinarsko - ekološke manifestacije kroz jednodnevne, vikend i višednevne boravke u prirodi, utvrđuje principe i donosi pravilnike za takmičenja u takmičarskim disciplinama koja proizilaze iz Koncepta „SREMUŠ“;
 •          koordinira, na svim nivoima, organizovanje „SRBIOS“ takmičenja, „SREMUŠ“ boravaka u prirodi po „SREMUŠ“  konceptu i drugih aktivnosti u inostranstvu;
 •          organizuje stručno osposobljavanje članstva, „SREMUŠ“ kadrova, takmičarskih ekipa;
 •          vodi evidenciju svih članova „SREMUŠ“-a, ogranaka, sekcija, klubova;
 •          vodi evidenciju, projektuje, usklađuje izgradnju, obeležavanje, održavanje i čuvanje staništa samoniklih jestivih darova iz prirode, terena za takmičenje i pešačkih puteva, staza i transverzala;
 •          jača materijalnu osnovu „SREMUŠ“-a, ogranaka  i klubova;
 •           brine o zaštiti životne sredine, a naročito staništa samoniklih jestivih darova iz prirode, negujući ekološku i planinarsku etiku;
 •           razvija EKO kamp „Čukarak“, kao ogledno mesto obuke po konceptu „SREMUŠ“, takmičenja po „SRBIOS“-u i organizovane proizvodnje divljih biljnih i drugih vrsta, na prirodnim staništima i prirodan način.
 •           izdaje licence, sertifikate, priznanja i druga  akta iz domena ishrane iz prirode „SREMUŠ“, a pravilnike o njihovim izdavanjima doneće Upravni odbor;
 •           ostvaruje kontakate sa nadležnim državnim organima  i organima lokalne samouprave, organizacijama i institucijama;
 •           priprema programe međunarodne saradnje;
 •           aktivno učestvuje u radu domaćih i međunarodnih asocijacija čiji  je član;
 •           propagira koncept „SREMUŠ“ i sportsku disciplinu „SRBIOS“ preko sredstava javnog informisanja i na drugi način, sa posebnim akcentom na pozitivan zdravstveni uticaj na organizam i svest pojedinca i ukupne populacije;
 •           priprema i dostavlja nadležnom organu dokumentaciju za godišnju kategorizaciju „SREMUŠ BIO SKAUTING“ – kao sporta i sportista;
 •           priprema predlog godišnjeg programa za finansiranje iz državnog budžeta i projekte za učestvovanje na konkursima državnih organa i međunarodnih organizacija;
 •           organizuje izdavačku, informativnu i propagandnu delatnost;
 •           sarađuje sa sredstvima javnog informisanja radi upoznavanja javnosti sa sportskim aktivnostima i afirmacije Koncepta „SREMUŠ“;
 •           organizuje i sprovodi marketinšku delatnost;
 •           obavlja i druge poslove koji su od interesa za „SREMUŠ“, „SRBIOS“, planinarstvo i životnu sredinu uopšte.

 

Član 20.

Sportske discipline i druge aktivnosti „SREMUŠ“-a:

-          Takmičenje u kategorijama „SREMUŠ BIO SKAUTING“-a.

-          Rekreativno planinarenje, kroz pešačenje u prirodi.

-          Dijagnostika staništa  i obuka po „SREMUŠ“ konceptu.

-          Opšta planinarska orijentacija, orijentiring.

-          Planinarsko, „SRBIOS“ i drugo trčanje u prirodi.

-          Brdski (planinski) biciklizam.

-          Alpinizam.

-          Slobodno penjanje.

-          Visokogorstvo.

-          Kanjoning.

-          Turno skijanje.

-          Sportsko penjanje na prirodnoj steni.

-          Sportsko penjanje na veštačkoj steni.

-          Ekspedicionizam.

 

Navedene discipline se definišu Pravilnikom o sportskim disciplinama Planinarskog saveza Srbije. „SRBIOS“, koji nije definisan navedenim Pravilnikom razvijati do nivoa uvođenja u Pravilnik, po predlogu Udruženja „SREMUŠ“.

 

Član 21.

Udruženje „SREMUŠ“ organizuje takmičenja u kategorijama „SREMUŠ BIO SKAUTING“, prati i vrednuje ekipne i pojedinačne rezultate.

 Udruženje „SREMUŠ“ kategoriše organizacije – klubove i pojedince na osnovu sportskih rezultata i doprinosa razvoju „SREMUŠ BIO SKAUTING“-a, u skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji, koga donosi Upravni odbor.

 

ČLANSTVO U UDRUŽENJU „SREMUŠ“

 

Član 22.

Članstvo u „SREMUŠ“-u se zasniva na dobrovoljnosti, uz prihvatanje programskih ciljeva, zadataka i sadržaja Statuta, kao i pravilnika, kriterijuma, odluka i drugih posebnih akata i uslova koje, u skladu sa zakonom, donese Skupština i Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“.

Član se postaje potpisivanjem pristupnice, koja je ujedno i prijava Upravnom odboru za učlanjenje i uplatom godišnje članarine.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina prijavu za učlanjenje podnosi njegov zakonski zastupnik.

 

Član 23.

    Odluku o prijemu u članstvo, u skaldu sa ovim Stutom i drugim posebnim aktima Udruženja „SREMUŠ“, donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član 24.

 Članstvo u Udruženju „SREMUŠ“ prestaje:

-         neplaćanjem članarine ili zbog duže neaktivnosti člana;

 -          svojevoljnim istupanjem iz članstva, uz davanje pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika;

 -          isključenjem iz članstva, odlukom nadležnog organa Udruženja „SREMUŠ“, zbog nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja;

-          prelaskom u drugo sportsko udruženje (klub) – putem ispisnice ili drugim međusobnim sporazumom;

               Prelazak u drugi klub podrazumeva i ispisnicu overenu od strane nadležnog lica iz Udruženja „SREMUŠ“.

Konačnu odluku o prestanku članstva, po predloženom rešenju Suda časti  ili po žalbi člana na to rešenje, donosi skupština Udruženja „SREMUŠ“.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 25.

 Udruženje „SREMUŠ“ može članovima i građanima, posebno zaslužnim za rad u ostvarenju ciljeva i zadataka „SREMUŠ“-a, dodeliti zvanje zaslužnog ili počasnog člana.

Zvanje zaslužnog i počasnog člana, na predlog Upravnog Odbora, dodeljuje Skupština Udruženja „SREMUŠ“.

 

Član 26.

Članovi koji pristupe Udruženju „SREMUŠ“, mogu biti registrovani kao takmičari u takmičarskim disciplinama „SRBIOS“-a, ili mogu svoje članstvo zasnivati na rekreativnom bavljenju planinarskim aktivnostima, po konceptu „SREMUŠ“.

 

Član 27.

Ogranak Udruženja „SREMUŠ“ može podneti zahtev za organizaciju samostalnih takmičenja po sadržajima „SRBIOS“-a ili obuke po konceptu „SREMUŠ“ nakon 5 (pet) godina provedenih u statusu koji se reguliše sporazumom sa Udruženjem „SREMUŠ“, pri osnivanju ogranka - kluba.

Odluku po zahtevu iz stava 1 ovog člana donosi Upravni odbor „SREMUŠ“-a.

Sadržaji aktivnosti iz stava 1 ovog člana ne mogu ni u čemu odstupati od koncepta „SREMUŠ“ ili takmičenja po kategorijama „SRBIOS“-a.

 

Član 28.

Član Udruženja „SREMUŠ“ ima pravo da:

-         ravnopravno, sa drugim članovima, učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

-          neposredno i preko organa Udruženja učestvuje u odlučivanju na Skupštini;

-          bira i bude biran u sve organe i radna tela Udruženja „SREMUŠ“;

-           bude redovno i blagovremeno obaveštavan o radu Udruženja „SREMUŠ“,

-           daje inicijative i podnosi predloge za rad i razvoj Udruženja „SREMUŠ“;

-           da pokreće akcije i preduzima mere radi ostvarivanja prihvaćene inicijative;


Član 29.

Član Udruženja „SREMUŠ“ ima obaveze da:

-                     aktivno i neposredno radi na ostvarivanju programskih ciljeva „SREMUŠ“-a;

-                     učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja „SREMUŠ“;

-                     uredno plaća članarinu;

-                     savesno čuva imovinu Udruženja „SREMUŠ“;

-                     čuva ugled Udruženja „SREMUŠ“. 

Član 30.

U Udruženje „SREMUŠ“ se mogu, po zahtevu i uz saglasnost Upravnog odbora „SREMUŠ“-a, učlaniti i organizacije za obavljanje sportske delatnosti iz domena „SRBIOS“-a, profesionalna i stručna udruženja, i druge organizacije koje svojom aktivnošću i delatnošću unapređuju rad „SRBIOS“-a i koncepta „SREMUŠ“.

Član 31.

            Udruženje „SREMUŠ“ vodi evidenciju svojih članova (Knjiga članova), i druge bazične evidencije u skladu sa Zakonom o sportu.

Udruženje „SREMUŠ“ je dužno da se upiše u matičnu evidenciju, u skladu sa Zakonom o sportu.

            Odluke organa Udruženja „SREMUŠ“ obavezno se unose u Knjige odluka.

 

Član 32.

Članovi Udruženja „SREMUŠ“ koji namerno ili iz nehata postupe suprotno Statutu i drugim opštim aktima, odlukama organa ili ovlašćenih lica ili povrede ugled Udruženja „SREMUŠ“ mogu disciplinski odgovarati i biti kažnjeni:

 1. opomenom;
 2. javnom opomenom;
 3. suspenzijom;
 4. zabranom obavljanja dužnosti;
 5. isključenjem iz Udruženja „SREMUŠ“.

Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“ bliže uređuje disciplinske mere, disciplinske prekršaje i disciplinski postupak, u skladu sa ovim Statutom. 

Član 33.

Nijedan član Udruženja „SREMUŠ“ ne može biti disciplinski kažnjen ili snositi druge negativne posledice zbog korišćenja svojih prava utvrđenih Zakonom, i opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“.

 

OBLICI ORGANIZOVANJA I RADA U „SREMUŠ“-u


Član 34.

Oblici ogranizovanja i rada u Udruženju „SREMUŠ“ su: saveti, komisije, odbori, sekcije, ogranci, klubovi, kancelarije, specijalizovani servisi i dr.

Delokrug, nadležnost, sastav i način rada pojedinih organizacionih delova i oblika rada u Udruženju „SREMUŠ“ uređuju se odgovarajućim opštim aktima, koja donosi Upravni odbor.

Udruženje „SREMUŠ“, pored navedenih u ovom Statutu, može da obrazuje i druge povremene i stalne komisije.

Nadležnost i rad komisija bliže se uređuju odgovarajućim opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“ i odlukama Upravnog odbora.

            Komisije čine:

 1. Predsednik komisije koga imenuje i razrešava Upravni odbor.
 2. Dva do četiri člana komisije koje imenuje i razrešava Upravni odbor Udruženja druženja „SREMUŠ“ na predlog Predsednika komisije.

            Mandat predsednika i članova stalne komisije traje četiri godine, a trajanje povremenih komisija reguliše se aktom o njihovom osnivanju.

 

ORGANI UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 35.

Udruženjem „SREMUŠ“ upravljaju, preko svojih izabranih tela i organa, punoletni članovi – iz sastava redovnog članstva i delegati – iz sastava ogranaka, na osnovu zvanične evidencije članstva i ogranaka.

 

Član 36.

Organi Udruženja „SREMUŠ“ su:

-   Skupština Udruženja „SREMUŠ“;

-   Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Nadzorni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Veće časti Udruženja „SREMUŠ“;

-   Predsednik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Potpredsednik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Načelnik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Sekretar Udruženja „SREMUŠ“.

Član 37.

Mandat članova organa Udruženja „SREMUŠ“ traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Posle dva mandata, birani član, može biti ponovo biran posle pauze od jednog mandata.

U slučaju kada je istekao mandat organa Udruženja „SREMUŠ“, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti novoizabranih organa.

Član 38.

Lica koja su pravnosnažno osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije Predsednika, Potpredsednika, Načelnika, Sekretara, likvidatora ili članova organa Udruženja „SREMUŠ“,  dok traju pravne posledice osude .

Član 39.

Članovi organa Udruženja „SREMUŠ“ odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom. Za štetu ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke, izdvojili svoje mišljenje  ili su se uzdržali od glasanja. 

Član 40.

Član organa Udruženja „SREMUŠ“ nema pravo glasa na sednici organa Udruženja „SREMUŠ“ kad se odlučuje o:

 1. pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega;
 2. odobravanju poslova između njega i Udruženja „SREMUŠ“, u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju;
 3. njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

Član organa „SREMUŠ“-a nema pravo glasa ako se odluka odnosi na zaključenje  pravnog posla sa njim ili na to da se spor između njega i „SREMUŠ“-a povede ili okonča, ili ako se odlučuje o imovinskim pitanjima koja su povezana sa njegovim bračnim drugom ili rođakom do drugog stepena srodstva u pravoj liniji ili se odnose na neko pravno lice nad kojim on ima kontrolu ili ekonomski interes.

  

SKUPŠTINAUDRUŽENJA „SREMUŠ“


Član 41.

SKUPŠTINA Udruženja „SREMUŠ“ je najviši organ upravljanja i čine je svi njegovi članovi.

Broj članova Skupštine se utvrđuje na osnovu Knjige članova Udruženja „SREMUŠ“ pre početka svake sednice Skupštine.

Delegati u Skupštini imaju prava utvrđena Zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

 

Član 42.

Rad Skupštine ja javan.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju Predsednik, zapisničar i dva overivača zapisnika.


Član 43.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

 

Član 44.

Redovna radna sednica se održava jednom godišnje, a izborna sednica Skupštine održava se svake četvrte godine, po pravilu najkasnije dva meseca pre isteka mandata Predsedniku Udruženja „SREMUŠ“.

Izbornu i redovnu sednicu Skupštine saziva Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ na osnovu odluke Upravnog odbora.

Sednica se zakazuje pisanim  obaveštenjem, najmanje 20 dana pre održavanja, sa naznakom o: mestu održavanja, vremenu početka rada i predlogu dnevnog reda. U prilogu se obezbeđuju i odgovarajući materijali.

Sednicom predsedava lice ili radno predsedništvo koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Član 45.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine.

Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže, a Skupština raspravlja i odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

Vanrednu sednicu obavezno saziva Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ po zahtevu iz stava 1 i 2 ovog člana, u roku od trideset dana od prijema urednog zahteva.

U slučaju da Predsednik ne sazove vanrednu sednicu u predviđenom roku, saziva je Nadzorni odbor u roku od deset dana.

 

Član 46.

Članovi Udruženja „SREMUŠ“ obaveštavaju se o datumu za sednicu Skupštine i dnevnom redu, usmeno na redovnom sastanku i/ili elektronskom poštom, po pravilu najmanje 2 nedelje pre održavanja sednice Skupštine.

Član Udruženja „SREMUŠ“ može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na oglasnoj tabli i/ili na internet sajtu „SREMUŠ“-a. 

Član 47.

Skupština može da zaseda ako sednici prisustvuje više od polovine članova i predstavnika sa pravom glasa.

Ukoliko u zakazano vreme početka nema kvoruma, Skupština počinje sa radom i punopravno odlučuje nakon 30 minuta, ako je prisutna jedna trećina predstavnika. Ukoliko nije ispunjen ni taj uslov, Predsednik u roku od 15 dana saziva novu sednicu Skupštine.

 

Član 48.

Skupština punopravno odlučuje većinom glasova prisutnih članova i predstavnika sa pravom glasa, javnim ili tajnim glasanjem, o čemu se glasa na samoj Skupštini.

Skupština sve odluke donosi javno, dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statutarnim promenama i prestanku rada Udruženja „SREMUŠ“ neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Odluke Skupštine su obavezujuće za sve organe i članove Udruženja „SREMUŠ“, kao za sve Sekcije – Ogranke i dr. organizacije učlanjene u Udruženje „SREMUŠ“.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

 

Član 49.

Sednica Skupštine odvija se po Poslovniku o radu Skupštine.

Na početku sednice Skupštine, Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom. 

Član 50.

        Skupština Udruženja „SREMUŠ“ razmatra, donosi i usvaja:

-          Statut Udruženja „SREMUŠ“, njegove izmene i dopune, kao i autentično tumačenje Statuta Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Program rada Udruženja „SREMUŠ“ i utvrđuje smernice za njegovo izvršenje;

-                     programsku orijentaciju Udruženja „SREMUŠ“ za naredni period;

-                     finansijski plan za naredni period i finansijski izveštaj za prethodnu godinu;

-                     godišnji izveštaj o radu Udruženja „SREMUŠ“ i njegovih organa;

-          razmatra aktuelna pitanja rada Udruženja „SREMUŠ“, donosi odluke i zaključke, zauzima stavove i daje mišljenja i preporuke;

-                     Odluku o prestanku rada Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o statusnim promenama Udruženja „SREMUŠ“;

-                     kodeks ponašanja članova Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o raspolaganju nepokretnostima Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o udruživanju u druge Sportske Saveze i organizacije;

-                     Odluku o pravnim lekovima protiv odluka drugih organa Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Poslovnik o radu Skupštine Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o promeni imena Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o formiranju ogranaka i njihovom statusu u Udruženju „SREMUŠ“;

-          bira, imenuje, opoziva i razrešava dužnosti članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti kao i Seretara, Načelniks, Predsednika i Potpredsednika;

-                     Odluku o otuđivanju imovine Udruženja „SREMUŠ“;

-          odlučuje, kao drugostepeni organ, o žalbama na odluke Veća časti Udruženja „SREMUŠ“ i njena odluka je konačna;

-          odluke o osnivanju i ukidanju službi i usvaja njihova osnivačka akta ako, se one formiraju kao pravna lica;

-          verifikuje ili opoziva zaključene sporazume ili ugovore koji su od interesa za postojanje i razvoj Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Pravilnik o načinu izbora kandidata za organe Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Pravilnik o rangiranju organizacija – klubova;

-                     Pravilnik o radu Veća časti Udruženja „SREMUŠ“;

-          Pravilnik o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad sportskim stručnjacima u Udruženju „SREMUŠ“, u skladu sa Zakonom o sportu i aktima „SREMUŠ“-a;

-                     odlučuje o nalazima i predlozima Nadzornog odbora;

-                     odlučuje o molbama i žalbama;

-          Odluku o imenovanju (zaslužnih,) počasnih članova, o pohvaljivanju i nagrađivanju;

-                     obavlja i druge poslove od interesa za Udruženje „SREMUŠ“.

 

Član 51.

Skupština bira i razrešava:

-   Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Članove Nadzorni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Članove Veće časti Udruženja „SREMUŠ“;

-   Predsednika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Potpredsednika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Načelnika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Sekretara Udruženja „SREMUŠ“;

-   5 (pet) članova Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“.

Član 52.

Radom Skupštine, do izbora radnog predsedništva, rukovodi predsednik Udruženja „SREMUŠ“.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ ima pravo glasa pri odlučivanju u Skupštini.

 


 


Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:01
 

Statut Udruženja - XIII deo

El. pošta Štampa PDF

ANTI-DOPING PRAVILA

Član 97.

Doping je u suprotnosti sa fundamentalnim principima sporta i medicinskom etikom.

Doping je zabranjen, kako na takmičenjima tako i izvan takmičenja.

Pod dopingom se podrazumeva svaka aktivnost utvrđena Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu Republike Srbije.

Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“ utvrđuje anti-doping pravila, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.

Svi članovi Udruženja „SREMUŠ“ su obavezni da poštuju obaveze iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu i anti-doping pravila Udruženja „SREMUŠ“.

Za kršenje anti-doping pravila, odgovornom licu se izriču odgovarajuće kazne, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu i opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“.

Doping kontrolu sprovodi Antidoping agencija Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu.


JAVNOST RADA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 98.

Rad Udruženja „SREMUŠ“ je javan, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Javnost rada se obezbeđuje javnošću sednica i objavljivanjem odluka organa „SREMUŠ“-a, blagovremenim i adekvatnim informisanjem javnosti i članova o aktivnostima Udruženja „SREMUŠ“ ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja „SREMUŠ“ podnose se članovima na sednici skupštine Udruženja „SREMUŠ“.

Predstavnik Udruženja „SREMUŠ“, koji daje podatke i informacije u vezi sa radom „SREMUŠ“-a, odgovoran je za njihovu tačnost.

Stavove Udruženja „SREMUŠ“, odnosno njegovih organa i tela, mogu da iznose i zastupaju samo izabrani funkcioneri Udruženja „SREMUŠ“.                                                                                                                                                          

Zvanično javno i interno glasilo Udruženja „SREMUŠ“ je sajt: www.sremus.org.

 

Član 99.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje „SREMUŠ“ uspostavlja kontakte i saradnju sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje „SREMUŠ“ može pristupiti međunarodnim udruženjima za zaštitu životne sredine ili sportskim srodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Skupština.


PRIZNANJAU UDRUŽENJU „SREMUŠ“

Član 100.

Članovima Udruženja „SREMUŠ“, organizacijama – klubovima, drugim organizacijama i pojedincima, za postignute uspehe i rezultate u radu; za doprinos u razvoju koncepta „SREMUŠ“ i „SRBIOS“-a i širenje „SREMUŠ“ ideje, dodeljuju se priznanja prema Pravilniku o priznanjima.

Odluke o dodeli priznanja donosi Skupština na predlog Upravnog odbora.

 

STATUSNE PROMENE

 

Član 101.

Odluku o statusnim promenama, u skladu sa Zakonom o sportu, donosi Skupština Udruženja „SREMUŠ“, na predlog Upravnog odbora, većinom od ukupnog broja članova Skupštine.

Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“ može dvotrećinskom većinom od ukupnog broja svojih članova odlučiti da se o statusnoj promeni odlučuje putem neposrednog glasanja (referenduma) članova „SREMUŠ“-a. Odluka na neposrednom glasanju je doneta ako se za predlog odluke pozitivno izjasni većina od ukupnog broja članova „SREMUŠ“-a.

 

PRESTANAK RADA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 102.

 Udruženje „SREMUŠ“ prestaje sa radom odlukom Skupštine, donetom dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine sa pravom glasa, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruženja „SREMUŠ“, imovina Udruženja prelazi na članove Udruženja „SREMUŠ“ koji samostalno nastavljaju svoju sportsku aktivnost u nadležnom granskom Sportskom savezu, a ako takve organizacije nema, onda će se Odlukom o prestanku rada Udruženja „SREMUŠ“ odrediti imovinski sledbenik.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 103.

Opšti akti i rad Udruženja „SREMUŠ“usaglasiće se sa odredbama ovog Statuta u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

      Do donošenja opštih akata na osnovu ovog Statuta, primenjivaće se akta doneta na organima PSD „Kopaonik“, od koga se koncept „SREMUŠ“ odvojio i čiji je Udruženja „SREMUŠ“ sledbenik, osim ako su u suprotnosti sa Zakonom o sportu ili ovim Statutom.

 

Član 104.

      Odbor za ishranu iz prirode  „SREMUŠ“,formiran pri PSD „Kopaonik“, njegova radna tela i imenovana lica, nastavljaju sa radom do isteka mandata na koji su birani, odnosno do registracije Udruženja „SREMUŠ“.

 

Član 105.

Ako Agencija za privredne registre Republike Srbije, kao nadležni državni organ za registraciju. zahteva izmenu određenih odredbi Statuta iz formalnih razloga, Upravni odbor se ovlašćuje da tom zahtevu udovolji bez sazivanja Skupštine „SREMUŠ“-a.

Upravni odbor „SREMUŠ“-ase ovlašćuje da Statut očisti od eventualnih stilskih grešaka i nesaglasnosti.

Član 106.

Udruženja „SREMUŠ“je dužno da nakon usaglašavanja svog Statuta sa Zakonom o sportu i Statutomnadležnih granskih Sportskih Saveza dostave jedan primerak svog Statutanadležnim granskim Sportskim Savezima  u roku od 15 dana od dana usvajanja.

Smatra se da je Udruženje „SREMUŠ“prihvatilo nadležnost Arbitražnog suda pri Sportskom Savezu Srbije, u skladu sa ovim Statutom, danom stupanja na snagu ovog Statuta.

Član 107.

Stupanjem na snagu ovog Statuta sve odluke koje su ranije donete na organima  PSD „Kopaonik“ i Komisije za ishranu iz Prirode PSS-a, a odnose se na koncept ishrane iz prirode „SREMUŠ“, prelaze u nadležnost Udruženja „SREMUŠ“.

Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“, svojim odlukama, regulisaće pitanja koja su ranije bila razmatrana na organima iz stava 1 ovog člana.

 

Član 108.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana  registracije u APR, u kom roku mora biti objavljen na sajtu „SREMUŠ“-a.


U Beogradu, 06. maja 2012. god.                                               PREDSEDNIK „SREMUŠ“-a

Radenko Lazić

 

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:06
 

Statut Udruženja - XI deo

El. pošta Štampa PDF

OPŠTA AKTA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 86.

Opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ su Statut, pravilnici, kriterijumi i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Predlog za promenu Statuta mora biti dostavljen članovima Skupštine  najmanje 15 dana pre održavanja Skupštine.

Amandmani na predlog Statuta, odnosno izmena i dopuna Statuta dostavljaju se Skupštini u pisanoj formi najkasnije 7 (sedam) dana pre sednice Skupštine.

Statut, odnosno izmene i dopune Statuta usvajaju se većinom od ukupnog broja članova Skupštine sa pravom glasa.

Svaki član i svaki organ Udruženja „SREMUŠ“ može dati inicijativu za donošenje, odnosno izmene i dopune određenog opšteg akta Udruženja „SREMUŠ“.

Svaki član Udruženja „SREMUŠ“ ima pravo da dobije primerak Statuta u elektronskom obliku.

Član 87.

Statut i druga opšta akta Udruženja „SREMUŠ“, kao sportska pravila iz čl. 3. st. 1. tač. 20) i čl. 5. st. 2. Zakona o sportu, neposredno se primenjuju na sva lica koja su, neposredno ili posredno, obuhvaćena nadležnostima Udruženja „SREMUŠ“.

Statut, odluke i druga opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ moraju biti u saglasnosti sa Zakonom o sportu, ovim Statutom i opštim aktima nadležnih granskih Sportskih Saveza, a u suprotnom su nevažeći.

U slučaju nesaglasnosti opšteg akta i ovog Statuta, primeniće se odredbe Statuta nadležnih granskih Sportskih Saveza.

Član 88.

Na odluke, kao pojedinačne akte, koje donose organi Udruženja „SREMUŠ“, mora biti omogućeno pravo žalbe, osim ako je za rešavanje spora nadležan Arbitražni sud.

Lica u nadležnosti Udruženja „SREMUŠ“ dužna su da pre pokretanja sudskog spora za utvrđivanje ništavosti odluke iz stava 1. ovog člana podnesu žalbu, odnosno zahtev za reviziju na spornu odluku  Arbitražnom sudu Sportskog Saveza Srbije.

 

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:07
 

Statut Udruženja - XII deo

El. pošta Štampa PDF

IMOVINA I SREDSTVA UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 89.

Imovinu i sredstva Udruženja „SREMUŠ“ čine:

 • Imovina, sredstva i prava preneta odvajanjem od PSD „Kopaonik“
 • nekretnine, pokretne stvari, arhivski materijali, finansijska sredstva, materijalna dobra i prava.

Član 90.

Imovinom „SREMUŠ“-a upravlja UO ili organ kojeg ovlasti UO „SREMUŠ“-a.

Naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Udruženja „SREMUŠ“ je Predsednik ili Sekretar, po ovlašćenju Predsednika.

Opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“ uređuje se način materijalno – finansijskog poslovanja, u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, ugovorima i sporazumima.

Član 91.

O nabavci – otuđivanju nepokretne imovine odlučuje Skupština „SREMUŠ“-a.

Udruženja „SREMUŠ“ će biti suvlasnik planinarskog doma i placa na Kopaoniku, u delu koji se definiše Sporazumom o odvajanju od PSD „Kopaonik“.

Član 92.

Udruženje „SREMUŠ“ pribavlja i stiče svoja sredstva i prihode iz:

 1. upisnine;
 2. članarine;
 3. kotizacije za takmičenja, seminare i druge vrste aktivnosti;
 4. prihoda od autorskih prava, po sporazumu sa autorom koncepta „SREMUŠ“;
 5. prihoda od sopstvenih aktivnosti;
 6. sponzorstva;
 7. donatorstva;
 8. poklona;
 9. dobrovoljnih priloga i pomoći državnih organa, drugih organizacija i građana;
 10. kamata na uloge
 11. javnih prihoda;
 12. usluga;
 13. finansijskih subvencija;
 14. neposrednog obavljanja privrednih i drugih delatnosti, u skladu sa zakonom;
 15. prihoda preduzeća, ustanova, agencija, kampova i drugih organizacija kojima je Udruženje „SREMUŠ“ osnivač ili suosnivač;
 16. drugih komercijalnih, markentiških, poslovnih,izvora, delatnosti  i aktivnosti, u skladu sa zakonom;
 17. hartija od vrednosti;
 18. naslednih prava;
 19. drugih zakonom dozvoljenih izvora.

Član 93.

Objekti i sredstva kojima raspolaže i koja stekne Udruženje „SREMUŠ“ predstavljaju njegovu imovinu.

Udruženja „SREMUŠ“ odgovara za svoje obaveze celokupnom svojom imovinom.

Odluke o visini pojedinih sredstava iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor.

Udruženje „SREMUŠ“ ima dinarske i devizne račune i preko svojih računa posluje samostalno.

Dobit koju Udruženje „SREMUŠ“ ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje statutarnih ciljeva, zadataka i sadržaja Udruženja „SREMUŠ“.

Član 94.

U cilju pribavljanja sredstava za rad Udruženje „SREMUŠ“ može organizovati obavljanje poslova iz oblasti usluga smeštaja, marketinga, proizvodnje odabranih samoniklih vrsta SJB, edukativnih boravaka u prirodi i kampovima, turizma, ugostiteljstva, izdavačke delatnosti i omladinske i drugih zadruga, u skladu sa Zakonom.

Udruženje „SREMUŠ“, za potrebe pribavljanja sredstava, može sarađivati ili osnovati agenciju, zadrugu, klub, edukativni kamp i sl. organizacione oblike.

Odluku o saradnji, osnivanju i  organizovanju navedenih delatnosti donosi Upravni odbor, a verifikuje Skupština.

    Član 95.

Udruženje „SREMUŠ“ upravlja i koristi objekte i sredstva kojima raspolaže ili su mu dati na korišćenje.

Udruženje „SREMUŠ“ može promeniti namenu sportskom objektu kojim raspolaže samo izuzetno i pod uslovima utvrđenim Zakonom o sportu.

Udruženje „SREMUŠ“ može objekte i sredstva kojima raspolaže, odnosno koristi, dati na korišćenje svojim članovima, pod uslovima utvrđenim odlukom Upravnog odbora.

 

 ODGOVORNOST ZA PROUZROKOVANU ŠTETU

Član 96.

Članovi organa Udruženja „SREMUŠ“ odgovaraju solidarno za štetu koju su glasanjem za određenu odluku prouzrokovali „SREMUŠ“-u, ako je ta odluka donesena grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje.

Za štetu iz stava 1. ovog člana ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke, izdvojili svoje mišljenje ili su se uzdržali od glasanja.

Postupak za naknadu štete pokreće se na osnovu odluke Skupštine Udruženja „SREMUŠ“, Upravnog odbora ili najmanje tri člana.

Odredbe stava 1. i 2. ovog  člana shodno se primenjuju i na odluke sekretara Udruženja „SREMUŠ“.

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:07
 


Strana 1 od 4

Sremuš FORUM

Prilikom kreiranja novog naloga sa našeg sajta se šalje poruka na vašu e-mail adresu za potvrdu. Proverite da li je stigla poruka i u spam direktorijum.

Imamo 23 gostiju na mreži

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish