Sremus.org

 • Povećaj veličinu teksta
 • Podrazumevana veličina teksta
 • Smanji veličinu teksta
Početna Dokumenta udruženja "SREMUŠ"
Dokumenta udruženja "SREMUŠ"

Statut Udruženja - VI deo

El. pošta Štampa PDF

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 53.

UPRAVNI ODBOR je izvršno – upravni organ Skupštine, koji rukovodi  poslovima Udruženja „SREMUŠ“ između sednica Skupštine na osnovu Zakona, ovog  Statuta, programske orijentacije i ostalih odluka i zaključaka Skupštine.

Upravni odbor se sastoji od 9 (devet) članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju najviše dva mandata, uz mogućnost ponovnog biranja, na treći mandat, posle pauze od jednog mandata.

Predsednik, Potpredsednik i sekretar „SREMUŠ“-a su istovremeno i Predsednik, Potpredsednik i Sekretar Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora ili lice koje on ovlasti, rukovodi radom istog.

Članovi Upravnog odbora se biraju na sednici izborne Skupštine iz redova članstva Udruženja „SREMUŠ“, sa liste predloženih kandidata.

Najmanje jedna petina članova Upravnog odbora moraju biti žene.

 

Član 54.

Upravni odbor održava redovne i vanredne sednice.

Redovne sednice organizuje po godišnjem planu rada Upravnog odbora, najmanje jednom tromesečno, a vanredne zakazuje i održava po potrebi.

Sednice Upravnog odbora saziva Predsednik ili Sekretar Udruženja „SREMUŠ“, u skladu sa Poslovnikom.

Član 55.

Upravni odbor se obavezno saziva na zahtev Nadzornog odbora ili najmanje pet članova Upravnog odbora.

Ako Predsednik ne sazove sednicu Upravnog odbora u roku od 15 dana, od dana podnošenja zahteva, sednicu će sazvati predlagači.

Drugi zahtevi za sazivanje sednica Upravnog odbora dostavljaju se Predsedniku Upravnog odbora koji će, nakon konsultacije sa ostalim članovima Upravnog odbora, odlučiti o sazivanju sednice.

Član 56.

Upravni Odbor Udruženja „SREMUŠ“ broji 9 (devet) članova i to:

 1. Predsednik Udruženja „SREMUŠ“;
 2. Potpredsednik Udruženja „SREMUŠ“;
 3. Sekretar Udruženja „SREMUŠ“;
 4. Načelnik Udruženja „SREMUŠ“;
 5. pet članova Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“, koje imenuje Skupština;

 

Član 57.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini i obavezni su da prisustvuju sednicama Skupštine.

Članu Upravnog odbora mandat može da prestane i: smrću, ostavkom, razrešenjem i prestankom članstva u Udruženju „SREMUŠ“.

Skupština može da razreši dužnosti svakog člana Upravnog odbora pre isteka mandata. Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje do kraja mandata članova Upravnog odbora koji nisu razrešeni.

Predlog za razrešenje člana Upravnog odbora može da pokrene i Predsednik, koji istovremeno može da predloži i kandidata za novog člana.

Ukoliko prevremeno prestane mandat više od tri člana Upravnog odbora, usled smrti, ostavke ili prestanka članstva u Udruženju „SREMUŠ“, obavezno se, bez odlaganja, saziva vanredna sednica Skupštine.

 

Član 58.

Upravni odbor može da radi i odlučuje ako je na sastanku prisutno više od polovine članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova  prisutnih članova, a opšta akta iz svoje nadležnosti, većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Kod odlučivanja o pitanjima koje ne trpe odlaganje, moguće je da članovi Upravnog odbora odluku donesu telefonskim izjašnjavanjem ili elektronskom poštom, a takve odluke se unose u zapisnik prve naredne sednice Upravnog odbora.

Način rada Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

Član 59.

Stalno odsutni članovi su oni koji su neopravdano izostali sa tri sednice uzastopno.

O pojedinačnom pitanju, izuzetno,  članovi Upravnog odbora mogu da se izjasne u pisanom obliku.

Na sednici Upravnog odbora mogu da učestvuju predstavnici Nadzornog odbora i Veća časti, bez prava glasa.

Član 60.

Zadaci Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“ su da:

-       rukovodi radom Udruženja „SREMUŠ“ između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja „SREMUŠ“;

-        organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja „SREMUŠ“;

-        poverava posebne poslove članovima, komisijama i dr. telima Udruženja „SREMUŠ“;

-        donosi finansijske odluke u ime Udruženja „SREMUŠ“;

-        sprovodi odluke i zaključke Skupštine Udruženja „SREMUŠ“;

-       na inicijativu organa Udruženja „SREMUŠ“, ogranaka ili njihovih članova priprema predlog izmena i dopuna Statuta, upućuje ga na javnu raspravu i potom na usvajanje u Skupštini;

-     odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određije posebnog zastupnika za taj postupak

-       rešava sva tekuća pitanja koja nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine;

-      priprema materijal za Skupštinu i, preko Predsednika, podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja „SREMUŠ“ i njegovih organa;

-       priprema i donosi finansijski plan i stara se o njegovom izvršenju;

-       vodi računa o ispravnosti materijalno-finansijskog poslovanja i donosi sve odluke u vezi s tim;

-       priprema i podnosi Skupštini finasijski izveštaj;

-       Usvaja završni račun Udruženja „SREMUŠ“;

-    priprema plan i program rada Udruženja „SREMUŠ“ i predlaže Skupštini kratkoročne i dugoročne ciljeve „SREMUŠ“-a i stara se o realizaciji istih;

-      priprema i usvaja opšta akta Udruženja „SREMUŠ“ potrebna za rad i ostvarivanje ciljeva „SREMUŠ“-a, koja nisu u nadležnosti Skupštine;

-       utvrđuje predlog za promenu Statuta Udruženja „SREMUŠ“;

-         utvrđuje predlog odluke o statusnim promenama;

-         upravlja imovinom Udruženja „SREMUŠ“, bez prava raspolaganja;

-       donosi odluke o prihvatanju ili odbijanju molbi za prijem u članstvo ili izlazak iz članstva Udruženja „SREMUŠ“, odlučuje o suspenziji ili predlaže isključivanje člana, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;

-         utvrđuje cenovnik usluga Udruženja „SREMUŠ“, visinu upisnine, članarine i druge finansijske obaveze članova „SREMUŠ“-a;

-         obezbeđuje, po mogućstvu, sredstva za rad Udruženja „SREMUŠ“;

-         priprema i utvrđuje predloge opštih akata i odluka iz nadležnosti Skupštine;

-         određuje naknadu stručnim saradnicima i članovima Udruženja „SREMUŠ“;

-        utvrđuje zarade privremeno i povremeno angažovanih lica u Udruženju „SREMUŠ“;

-      predlaže Skupštini (utvrđuje) nagrade i priznanja  Udruženja „SREMUŠ“ organizacijama i pojedincima za zasluge i rezultate u razvoju i unapređenju sporta i ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja „SREMUŠ“;

-       utvrđuje sukob interesa i odobrava pravne poslove u slučaju sukoba interesa;

-        odlučuje o osnivanju privrednih, sportskih društava, ustanova, agencija i dr. od značaja za Udruženje „SREMUŠ“ i njegove članove;

-       odlučuje o imenovanju organa pravnih lica koja osniva u ime Udruženja „SREMUŠ“;

-        odlučuje o pokretanju spora ili odustajanju od njega;

-         obrazuje Sekretarijat Upravnog odbora;

-          utvrđuje Sportska pravila za „SREMUŠ BIO SKAUTING“ i rekreativno - planinarske boravke u prirodi, iz domena koncepta „SREMUŠ“;

-          donosi Disciplinski pravilnik Udruženja „SREMUŠ“, na predlog Veća časti;

-          utvrđuje i usvaja pravilnike o radu, programe, planove rada komisija, službi i drugih radnih tela i usvaja njihove izveštaje o radu;

-          izdaje, licencira i oduzima dozvole za rad sportskim i drugim stručnjacima iz nadležnosti „SREMUŠ“-a i „SREMUŠ“ kadrovima u skladu sa odgovarajućim pravilnikom;

-                     osniva, odnosno ukida fondove i reguliše njihov rad i korišćenje;

-                     donosi odluku o prijemu novih članova;

-          donosi odluku o načinu organizovanja aktivnosti, visini dnevnica i drugih troškova vezanih za funkcionisanje Udruženja „SREMUŠ“;

-          određuje koji se dokumenti i podaci smatraju službenom i drugom tajnom;

-                     odlučuje o zahtevima za osnivanje Sekcija, Ogranaka, Podružnica, klubova i sl.;

-                     priprema radne i druge materijale za Skupštinu;

-          bira (imenuje) predstavnike Udruženja „SREMUŠ“ u Saveze i organizacije kojima „SREMUŠ“ pristupi;

-          Organizuje školovanje „SREMUŠ“ kadrova i polaganje ispita za „SREMUŠ“ zvanja;

-          inicira, organizuje i saziva savetovanja, seminare, tečajeve i druge skupove i sarađuje u tome sa organima, članstvom, ograncima i dr. saradnicima;

-          sarađuje sa Nadzornim odborom u smislu pridržavanja zakonskih i drugih propisa i odredbi Statuta i omogućuje mu uvid u svoj rad;

-          uspostavlja vezu sa državnim organima, organima lokalne samouprave i drugim organizacijama povodom pitanja koja se odnose na ostvarivanje ciljeva i sadržaja rada Udruženja „SREMUŠ“ (realizacije koncepta „SREMUŠ“);

-                     odlučuje o saradnji sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;

-          utvrđuje predloge za dodelu „SREMUŠ“ priznanja organizacijama i pojedincima zaslužnim za razvoj Udruženja „SREMUŠ“ i predlaže lica za kategorizaciju;

-          raspravlja o predstavkama i žalbama, te donosi mišljenjlj i odluke u vezi sa njima;

-          obavlja sve druge aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva Udruženja „SREMUŠ“, koje su na osnovu ovog Statuta u njegovoj nadležnosti, ili koje nisu, na osnovu ovog Statuta, u izričitoj nadležnosti Skupštine ili drugih organa „SREMUŠ“-a.

Član 61.

            Sednice Upravnog odbora se snimaju, a Sekretar Udruženja „SREMUŠ“, na osnovu snimka, sačinjava zapisnik, koji potpisuju predsedavajući sednice i zapisničar - Sekretar.

 Član 62.

Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbora  može obrazovati stalne – povremene komisije i radna tela ili imenovati pojedina lica.

Odlukom o obrazovanju komisije ili radnog tela, odnosno imenovanju lica, utvrđuje se njihov sastav i delokrug  rada. Upravni odbor koordinira i usmerava njihovu aktivnost i raspravlja o njihovom radu.

 

Član 63.

Stalne komisije Udruženja „SREMUŠ“ su:

-                     Komisija za „SREMUŠ“ i druge akcije.

-                     Stručna Komisija za dalji razvoj koncepta „SREMUŠ“.

-                     Komisija za „SREMUŠ BIO SKAUTING“.

-                     Komisija za marketing i MFP.

-                     Komisija za sportske i druge objekte.

-                     Komisija za zaštitu životne sredine.

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:09
 

Statut Udruženja - V deo

El. pošta Štampa PDF

 

SKUPŠTINAUDRUŽENJA „SREMUŠ“


Član 41.

SKUPŠTINA Udruženja „SREMUŠ“ je najviši organ upravljanja i čine je svi njegovi članovi.

Broj članova Skupštine se utvrđuje na osnovu Knjige članova Udruženja „SREMUŠ“ pre početka svake sednice Skupštine.

Delegati u Skupštini imaju prava utvrđena Zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

 

Član 42.

Rad Skupštine ja javan.

O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuju Predsednik, zapisničar i dva overivača zapisnika.

Član 43.

Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

 

Član 44.

Redovna radna sednica se održava jednom godišnje, a izborna sednica Skupštine održava se svake četvrte godine, po pravilu najkasnije dva meseca pre isteka mandata Predsedniku Udruženja „SREMUŠ“.

Izbornu i redovnu sednicu Skupštine saziva Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ na osnovu odluke Upravnog odbora.

Sednica se zakazuje pisanim  obaveštenjem, najmanje 20 dana pre održavanja, sa naznakom o: mestu održavanja, vremenu početka rada i predlogu dnevnog reda. U prilogu se obezbeđuju i odgovarajući materijali.

Sednicom predsedava lice ili radno predsedništvo koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Član 45.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine.

Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže, a Skupština raspravlja i odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

Vanrednu sednicu obavezno saziva Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ po zahtevu iz stava 1 i 2 ovog člana, u roku od trideset dana od prijema urednog zahteva.

U slučaju da Predsednik ne sazove vanrednu sednicu u predviđenom roku, saziva je Nadzorni odbor u roku od deset dana.

 

Član 46.

Članovi Udruženja „SREMUŠ“ obaveštavaju se o datumu za sednicu Skupštine i dnevnom redu, usmeno na redovnom sastanku i/ili elektronskom poštom, po pravilu najmanje 2 nedelje pre održavanja sednice Skupštine.

Član Udruženja „SREMUŠ“ može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na oglasnoj tabli i/ili na internet sajtu „SREMUŠ“-a. 

Član 47.

Skupština može da zaseda ako sednici prisustvuje više od polovine članova i predstavnika sa pravom glasa.

Ukoliko u zakazano vreme početka nema kvoruma, Skupština počinje sa radom i punopravno odlučuje nakon 30 minuta, ako je prisutna jedna trećina predstavnika. Ukoliko nije ispunjen ni taj uslov, Predsednik u roku od 15 dana saziva novu sednicu Skupštine.

 

Član 48.

Skupština punopravno odlučuje većinom glasova prisutnih članova i predstavnika sa pravom glasa, javnim ili tajnim glasanjem, o čemu se glasa na samoj Skupštini.

Skupština sve odluke donosi javno, dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statutarnim promenama i prestanku rada Udruženja „SREMUŠ“ neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Odluke Skupštine su obavezujuće za sve organe i članove Udruženja „SREMUŠ“, kao za sve Sekcije – Ogranke i dr. organizacije učlanjene u Udruženje „SREMUŠ“.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

 

Član 49.

Sednica Skupštine odvija se po Poslovniku o radu Skupštine.

Na početku sednice Skupštine, Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom.

 

Član 50.

        Skupština Udruženja „SREMUŠ“ razmatra, donosi i usvaja:

-          Statut Udruženja „SREMUŠ“, njegove izmene i dopune, kao i autentično tumačenje Statuta Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Program rada Udruženja „SREMUŠ“ i utvrđuje smernice za njegovo izvršenje;

-                     programsku orijentaciju Udruženja „SREMUŠ“ za naredni period;

-                     finansijski plan za naredni period i finansijski izveštaj za prethodnu godinu;

-                     godišnji izveštaj o radu Udruženja „SREMUŠ“ i njegovih organa;

-          razmatra aktuelna pitanja rada Udruženja „SREMUŠ“, donosi odluke i zaključke, zauzima stavove i daje mišljenja i preporuke;

-                     Odluku o prestanku rada Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o statusnim promenama Udruženja „SREMUŠ“;

-                     kodeks ponašanja članova Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o raspolaganju nepokretnostima Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o udruživanju u druge Sportske Saveze i organizacije;

-                     Odluku o pravnim lekovima protiv odluka drugih organa Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Poslovnik o radu Skupštine Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o promeni imena Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Odluku o formiranju ogranaka i njihovom statusu u Udruženju „SREMUŠ“;

-          bira, imenuje, opoziva i razrešava dužnosti članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti kao i Seretara, Načelniks, Predsednika i Potpredsednika;

-                     Odluku o otuđivanju imovine Udruženja „SREMUŠ“;

-          odlučuje, kao drugostepeni organ, o žalbama na odluke Veća časti Udruženja „SREMUŠ“ i njena odluka je konačna;

-          odluke o osnivanju i ukidanju službi i usvaja njihova osnivačka akta ako, se one formiraju kao pravna lica;

-          verifikuje ili opoziva zaključene sporazume ili ugovore koji su od interesa za postojanje i razvoj Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Pravilnik o načinu izbora kandidata za organe Udruženja „SREMUŠ“;

-                     Pravilnik o rangiranju organizacija – klubova;

-                     Pravilnik o radu Veća časti Udruženja „SREMUŠ“;

-          Pravilnik o izdavanju i oduzimanju dozvola za rad sportskim stručnjacima u Udruženju „SREMUŠ“, u skladu sa Zakonom o sportu i aktima „SREMUŠ“-a;

-                     odlučuje o nalazima i predlozima Nadzornog odbora;

-                     odlučuje o molbama i žalbama;

-          Odluku o imenovanju (zaslužnih,) počasnih članova, o pohvaljivanju i nagrađivanju;

-                     obavlja i druge poslove od interesa za Udruženje „SREMUŠ“.

 

Član 51.

Skupština bira i razrešava:

-   Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Članove Nadzorni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Članove Veće časti Udruženja „SREMUŠ“;

-   Predsednika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Potpredsednika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Načelnika Udruženja „SREMUŠ“;

-   Sekretara Udruženja „SREMUŠ“;

-   5 (pet) članova Upravnog odbora Udruženja „SREMUŠ“.

Član 52.

Radom Skupštine, do izbora radnog predsedništva, rukovodi predsednik Udruženja „SREMUŠ“.

Predsednik Udruženja „SREMUŠ“ ima pravo glasa pri odlučivanju u Skupštini.

 

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:10
 

Statut Udruženja - IV deo

El. pošta Štampa PDF

OBLICI ORGANIZOVANJA I RADA U „SREMUŠ“-u


Član 34.

Oblici ogranizovanja i rada u Udruženju „SREMUŠ“ su: saveti, komisije, odbori, sekcije, ogranci, klubovi, kancelarije, specijalizovani servisi i dr.

Delokrug, nadležnost, sastav i način rada pojedinih organizacionih delova i oblika rada u Udruženju „SREMUŠ“ uređuju se odgovarajućim opštim aktima, koja donosi Upravni odbor.

Udruženje „SREMUŠ“, pored navedenih u ovom Statutu, može da obrazuje i druge povremene i stalne komisije.

Nadležnost i rad komisija bliže se uređuju odgovarajućim opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“ i odlukama Upravnog odbora.

            Komisije čine:

 1. Predsednik komisije koga imenuje i razrešava Upravni odbor.
 2. Dva do četiri člana komisije koje imenuje i razrešava Upravni odbor Udruženja druženja „SREMUŠ“ na predlog Predsednika komisije.

            Mandat predsednika i članova stalne komisije traje četiri godine, a trajanje povremenih komisija reguliše se aktom o njihovom osnivanju.

 

ORGANI UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 35.

Udruženjem „SREMUŠ“ upravljaju, preko svojih izabranih tela i organa, punoletni članovi – iz sastava redovnog članstva i delegati – iz sastava ogranaka, na osnovu zvanične evidencije članstva i ogranaka.

 

Član 36.

Organi Udruženja „SREMUŠ“ su:

-   Skupština Udruženja „SREMUŠ“;

-   Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Nadzorni odbor Udruženja „SREMUŠ“;

-   Veće časti Udruženja „SREMUŠ“;

-   Predsednik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Potpredsednik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Načelnik Udruženja „SREMUŠ“;

-   Sekretar Udruženja „SREMUŠ“.

Član 37.

Mandat članova organa Udruženja „SREMUŠ“ traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Posle dva mandata, birani član, može biti ponovo biran posle pauze od jednog mandata.

U slučaju kada je istekao mandat organa Udruženja „SREMUŠ“, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti novoizabranih organa.

Član 38.

Lica koja su pravnosnažno osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije Predsednika, Potpredsednika, Načelnika, Sekretara, likvidatora ili članova organa Udruženja „SREMUŠ“,  dok traju pravne posledice osude .

Član 39.

Članovi organa Udruženja „SREMUŠ“ odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom. Za štetu ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke, izdvojili svoje mišljenje  ili su se uzdržali od glasanja. 

Član 40.

Član organa Udruženja „SREMUŠ“ nema pravo glasa na sednici organa Udruženja „SREMUŠ“ kad se odlučuje o:

 1. pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega;
 2. odobravanju poslova između njega i Udruženja „SREMUŠ“, u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju;
 3. njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

Član organa „SREMUŠ“-a nema pravo glasa ako se odluka odnosi na zaključenje  pravnog posla sa njim ili na to da se spor između njega i „SREMUŠ“-a povede ili okonča, ili ako se odlučuje o imovinskim pitanjima koja su povezana sa njegovim bračnim drugom ili rođakom do drugog stepena srodstva u pravoj liniji ili se odnose na neko pravno lice nad kojim on ima kontrolu ili ekonomski interes.

 

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:10
 

Statut Udruženja - III deo

El. pošta Štampa PDF

STATUT UDRUŽENJA "SREMUŠ" - III DEO:

 

ČLANSTVO U UDRUŽENJU „SREMUŠ“

 

Član 22.

Članstvo u „SREMUŠ“-u se zasniva na dobrovoljnosti, uz prihvatanje programskih ciljeva, zadataka i sadržaja Statuta, kao i pravilnika, kriterijuma, odluka i drugih posebnih akata i uslova koje, u skladu sa zakonom, donese Skupština i Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“.

Član se postaje potpisivanjem pristupnice, koja je ujedno i prijava Upravnom odboru za učlanjenje i uplatom godišnje članarine.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina prijavu za učlanjenje podnosi njegov zakonski zastupnik.

 

Član 23.

            Odluku o prijemu u članstvo, u skaldu sa ovim Stutom i drugim posebnim aktima Udruženja „SREMUŠ“, donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član 24.

Članstvo u Udruženju „SREMUŠ“ prestaje:

-         neplaćanjem članarine ili zbog duže neaktivnosti člana;

-          svojevoljnim istupanjem iz članstva, uz davanje pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika;

-          isključenjem iz članstva, odlukom nadležnog organa Udruženja „SREMUŠ“, zbog nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja;

-          prelaskom u drugo sportsko udruženje (klub) – putem ispisnice ili drugim međusobnim sporazumom;

               Prelazak u drugi klub podrazumeva i ispisnicu overenu od strane nadležnog lica iz Udruženja „SREMUŠ“.

Konačnu odluku o prestanku članstva, po predloženom rešenju Suda časti  ili po žalbi člana na to rešenje, donosi skupština Udruženja „SREMUŠ“.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 25.

Udruženje „SREMUŠ“ može članovima i građanima, posebno zaslužnim za rad u ostvarenju ciljeva i zadataka „SREMUŠ“-a, dodeliti zvanje zaslužnog ili počasnog člana.

Zvanje zaslužnog i počasnog člana, na predlog Upravnog Odbora, dodeljuje Skupština Udruženja „SREMUŠ“.

Član 26.

Članovi koji pristupe Udruženju „SREMUŠ“, mogu biti registrovani kao takmičari u takmičarskim disciplinama „SRBIOS“-a, ili mogu svoje članstvo zasnivati na rekreativnom bavljenju planinarskim aktivnostima, po konceptu „SREMUŠ“.

Član 27.

Ogranak Udruženja „SREMUŠ“ može podneti zahtev za organizaciju samostalnih takmičenja po sadržajima „SRBIOS“-a ili obuke po konceptu „SREMUŠ“ nakon 5 (pet) godina provedenih u statusu koji se reguliše sporazumom sa Udruženjem „SREMUŠ“, pri osnivanju ogranka - kluba.

Odluku po zahtevu iz stava 1 ovog člana donosi Upravni odbor „SREMUŠ“-a.

Sadržaji aktivnosti iz stava 1 ovog člana ne mogu ni u čemu odstupati od koncepta „SREMUŠ“ ili takmičenja po kategorijama „SRBIOS“-a.

Član 28.

Član Udruženja „SREMUŠ“ ima pravo da:

-         ravnopravno, sa drugim članovima, učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

-          neposredno i preko organa Udruženja učestvuje u odlučivanju na Skupštini;

-          bira i bude biran u sve organe i radna tela Udruženja „SREMUŠ“;

-           bude redovno i blagovremeno obaveštavan o radu Udruženja „SREMUŠ“,

-           daje inicijative i podnosi predloge za rad i razvoj Udruženja „SREMUŠ“;

-           da pokreće akcije i preduzima mere radi ostvarivanja prihvaćene inicijative;

Član 29.

Član Udruženja „SREMUŠ“ ima obaveze da:

-                     aktivno i neposredno radi na ostvarivanju programskih ciljeva „SREMUŠ“-a;

-                     učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja „SREMUŠ“;

-                     uredno plaća članarinu;

-                     savesno čuva imovinu Udruženja „SREMUŠ“;

-                     čuva ugled Udruženja „SREMUŠ“.

Član 30.

U Udruženje „SREMUŠ“ se mogu, po zahtevu i uz saglasnost Upravnog odbora „SREMUŠ“-a, učlaniti i organizacije za obavljanje sportske delatnosti iz domena „SRBIOS“-a, profesionalna i stručna udruženja, i druge organizacije koje svojom aktivnošću i delatnošću unapređuju rad „SRBIOS“-a i koncepta „SREMUŠ“.

Član 31.

            Udruženje „SREMUŠ“ vodi evidenciju svojih članova (Knjiga članova), i druge bazične evidencije u skladu sa Zakonom o sportu.

Udruženje „SREMUŠ“ je dužno da se upiše u matičnu evidenciju, u skladu sa Zakonom o sportu.

            Odluke organa Udruženja „SREMUŠ“ obavezno se unose u Knjige odluka.

 

Član 32.

Članovi Udruženja „SREMUŠ“ koji namerno ili iz nehata postupe suprotno Statutu i drugim opštim aktima, odlukama organa ili ovlašćenih lica ili povrede ugled Udruženja „SREMUŠ“ mogu disciplinski odgovarati i biti kažnjeni:

 1. opomenom;
 2. javnom opomenom;
 3. suspenzijom;
 4. zabranom obavljanja dužnosti;
 5. isključenjem iz Udruženja „SREMUŠ“.

Upravni odbor Udruženja „SREMUŠ“ bliže uređuje disciplinske mere, disciplinske prekršaje i disciplinski postupak, u skladu sa ovim Statutom. 

Član 33.

Nijedan član Udruženja „SREMUŠ“ ne može biti disciplinski kažnjen ili snositi druge negativne posledice zbog korišćenja svojih prava utvrđenih Zakonom, i opštim aktima Udruženja „SREMUŠ“.

 

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:10
 

Statut Udruženja - II deo

El. pošta Štampa PDF

STATUT UDRUŽENJA "SREMUŠ" - II DEO:


CILJEVI, SADRŽAJ I ZADACI UDRUŽENJA „SREMUŠ“

 

Član 17.

Ciljevi Udruženja „SREMUŠ“ su: uvođenje i razvijanje nove sportske discipline „SRBIOS“ i sistema „SRBIOS“ takmičenja; rekreativno planinarenje, uz edukaciju članova (posebno dece i omladine) po pitanjima iz sportske orijentacije, koncepta ishrane iz prirode „SREMUŠ“ i zaštite životne sredine, kao i promovisanje zdravijeg načina života i ishrane, kroz aktivne edukativne boravke u prirodi i praktičnu primenu samoniklih jestivih darova iz prirode u svakodnevnoj ishrani.

Član 18.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje „SREMUŠ“ naročito:

 1. Organizuje i učestvuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, takmičenja u disciplini „SRBIOS“ („sremuš bio skauting“), zasnovanog na konceptu ishrane iz prirode „SREMUŠ“;
 2. Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, rekreativno – edukativne boravke u prirodi, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge vrste aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine i po konceptu „SREMUŠ“;
 3. Školuje „SREMUŠ“ kadrove i organizuje ih za rad na organizaciji takmičenja i edukaciji dece i omladine u oblasti „SREMUŠ“ koncepta;
 4. Predstavlja, zastupa i sarađuje sa univerzitetima, školama, savezima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama koji se bave sportom, zdravijim načinom života, zaštitom životne sredine i samoniklim jestivim darovima iz prirode.
 5. Osnivanje planinarsko – sportskih klubova, saveza, u „SREMUŠ BIO SKAUTING“-u (“SRBIOS“), zasnovanom isključivo na konceptu ishrane iz prirode „SREMUŠ“.
 6. Donošenje jedinstvenih Pravilnika i standarda o stručnom radu;
 7. Podizanje opšte svesti, kulture i morala poštovaoca životne sredine;
 8. Organizovanje, regulisanje, podsticanje, pomaganje i na drugi način uticaj na uzgoj samoniklih – divljih jestivih vrsta, naročito biljnih, na prirodan način i u prirodnom ambijentu;
 9. Podizanje opšte svesti o zdravlju kao posledici ishrane i fizički aktivnog boravka u prirodnom ambijentu i takmičenja po sadržajima „SRBIOS“-a.
 10. Organizacija promovisanja proizvodnje, distribucije i upotrebe samoniklih jestivih darova iz prirode.

Član 19.

Udruženje „SREMUŠ“ realizuje i ostvaruje sledeće sadržaje i zadatke:

 •             stvara uslove za dalji razvoj Koncepta „SREMUŠ“ i svih aktivnosti Udruženja, kroz podizanje opšte svesti o izvornim vrednostima prirode i   boravke u njoj – na staništima samoniklih jestivih i drugih darova;
 •           samostalno i u saradnji sa  organizacijama – klubovima organizuje: „SREMUŠ BIO SKAUTING“ takmičenja, izlete, pohode, logorovanja, tabore, kampove, sletove, susrete, uspone, ekspedicije,  i druge sportske i planinarsko - ekološke manifestacije kroz jednodnevne, vikend i višednevne boravke u prirodi, utvrđuje principe i donosi pravilnike za takmičenja u takmičarskim disciplinama koja proizilaze iz Koncepta „SREMUŠ“;
 •          koordinira, na svim nivoima, organizovanje „SRBIOS“ takmičenja, „SREMUŠ“ boravaka u prirodi po „SREMUŠ“  konceptu i drugih aktivnosti u inostranstvu;
 •          organizuje stručno osposobljavanje članstva, „SREMUŠ“ kadrova, takmičarskih ekipa;
 •          vodi evidenciju svih članova „SREMUŠ“-a, ogranaka, sekcija, klubova;
 •          vodi evidenciju, projektuje, usklađuje izgradnju, obeležavanje, održavanje i čuvanje staništa samoniklih jestivih darova iz prirode, terena za takmičenje i pešačkih puteva, staza i transverzala;
 •          jača materijalnu osnovu „SREMUŠ“-a, ogranaka  i klubova;
 •           brine o zaštiti životne sredine, a naročito staništa samoniklih jestivih darova iz prirode, negujući ekološku i planinarsku etiku;
 •           razvija EKO kamp „Čukarak“, kao ogledno mesto obuke po konceptu „SREMUŠ“, takmičenja po „SRBIOS“-u i organizovane proizvodnje divljih biljnih i drugih vrsta, na prirodnim staništima i prirodan način.
 •           izdaje licence, sertifikate, priznanja i druga  akta iz domena ishrane iz prirode „SREMUŠ“, a pravilnike o njihovim izdavanjima doneće Upravni odbor;
 •           ostvaruje kontakate sa nadležnim državnim organima  i organima lokalne samouprave, organizacijama i institucijama;
 •           priprema programe međunarodne saradnje;
 •           aktivno učestvuje u radu domaćih i međunarodnih asocijacija čiji  je član;
 •           propagira koncept „SREMUŠ“ i sportsku disciplinu „SRBIOS“ preko sredstava javnog informisanja i na drugi način, sa posebnim akcentom na pozitivan zdravstveni uticaj na organizam i svest pojedinca i ukupne populacije;
 •           priprema i dostavlja nadležnom organu dokumentaciju za godišnju kategorizaciju „SREMUŠ BIO SKAUTING“ – kao sporta i sportista;
 •           priprema predlog godišnjeg programa za finansiranje iz državnog budžeta i projekte za učestvovanje na konkursima državnih organa i međunarodnih organizacija;
 •           organizuje izdavačku, informativnu i propagandnu delatnost;
 •           sarađuje sa sredstvima javnog informisanja radi upoznavanja javnosti sa sportskim aktivnostima i afirmacije Koncepta „SREMUŠ“;
 •           organizuje i sprovodi marketinšku delatnost;
 •           obavlja i druge poslove koji su od interesa za „SREMUŠ“, „SRBIOS“, planinarstvo i životnu sredinu uopšte.

 

Član 20.

Sportske discipline i druge aktivnosti „SREMUŠ“-a:

-          Takmičenje u kategorijama „SREMUŠ BIO SKAUTING“-a.

-          Rekreativno planinarenje, kroz pešačenje u prirodi.

-          Dijagnostika staništa  i obuka po „SREMUŠ“ konceptu.

-          Opšta planinarska orijentacija, orijentiring.

-          Planinarsko, „SRBIOS“ i drugo trčanje u prirodi.

-          Brdski (planinski) biciklizam.

-          Alpinizam.

-          Slobodno penjanje.

-          Visokogorstvo.

-          Kanjoning.

-          Turno skijanje.

-          Sportsko penjanje na prirodnoj steni.

-          Sportsko penjanje na veštačkoj steni.

-          Ekspedicionizam.


Navedene discipline se definišu Pravilnikom o sportskim disciplinama Planinarskog saveza Srbije. „SRBIOS“, koji nije definisan navedenim Pravilnikom razvijati do nivoa uvođenja u Pravilnik, po predlogu Udruženja „SREMUŠ“.

Član 21.

Udruženje „SREMUŠ“ organizuje takmičenja u kategorijama „SREMUŠ BIO SKAUTING“, prati i vrednuje ekipne i pojedinačne rezultate.

 Udruženje „SREMUŠ“ kategoriše organizacije – klubove i pojedince na osnovu sportskih rezultata i doprinosa razvoju „SREMUŠ BIO SKAUTING“-a, u skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji, koga donosi Upravni odbor.

 

Poslednje ažurirano subota, 28 decembar 2013 14:11
 


Strana 2 od 2

Sremuš FORUM

Prilikom kreiranja novog naloga sa našeg sajta se šalje poruka na vašu e-mail adresu za potvrdu. Proverite da li je stigla poruka i u spam direktorijum.

Imamo 25 gostiju na mreži

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish